Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa i montaż aparatury nagłaśniającej w sali gimnastycznej ZSO nr 1 w Słupsku przy ul.Szarych Szeregów

składanie ofert: 28.08.2006 10:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 28.08.2006 10:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,
działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na dostawę i montaż
p.n. „Dostawa i montaż aparatury nagłaśniającej w sali gimnastycznej ZSO nr 1 w Słupsku przy ul.Szarych Szeregów”
1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl
Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 30 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień CPV - 32.00.00.00-3
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury nagłaśniającej wg projektu budowlano-wykonawczego wraz z uruchomieniem, strojeniem i pomiarami w sali gimnastycznej ZSO nr 1 w Słupsku przy ul.Szarych Szeregów. Pozostały zakres zgodny ze siwz.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia – 2 tygodnie od podpisania umowy
6. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy:
1)nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 do 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)udzielą rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 2 lata
3)ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4)wykażą wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 3 dostaw wraz z montażem, porównywalnych do przedmiotu zamówienia, każda o wartości nie mniejszej niż cena ofertowa wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
5)Spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
7. Wadium – 2.500,00 zł
8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
9. Składanie ofert do godziny 10:00 dnia 28.08.2006r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.
10. Termin związania ofertą 30 dni.
11. Otwarcie ofert: 28.08.2006r. godz. 10:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku,pok. nr 10.
12. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Henryk Jakuła , Anna Budźko-Pituła tel. 059/843-31-29
13. Ogłoszenie opublikowano dnia 18.08.2006 r. na stronach internetowych: www.portal.uzp.gov.pl, www.rzislupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń RZI w Słupsku ul.Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska, pl.Zwycięstwa 3
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2006
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
21 sierpnia 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek