Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup sygnału internetowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 18.09.2006 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303
otwarcie ofert: 18.09.2006 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 303
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro
na

zakup sygnału internetowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku


1.Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3.
2.Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.
3.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: SIWZ oraz w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307.
4.Przedmiotem zamówienia jest zakup sygnału internetowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.
CPV 32412110-8 – Sieć internetowa
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.Termin wykonania zamówienia - do 14 dni od dnia podpisania umowy
8.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
9.Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
10.Ustalone zostały następujące kryteria oceny:

a)Cena za łącze 3 Mbit/s– wartość zamówienia brutto - waga 40 %
b) Cena za każdy następny 1 Mbit/s - waga 15 %
c) Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym
dostępem (potwierdzone certyfikatem) - waga 30 %
d) Serwis, naprawa - waga 10 %
e) Ilość przydzielonych zewnętrznych adresów IP - waga 5 %

11.Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
12.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
13.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
14.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie opublikowano na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 7 września 2006r.


Wprowadza się zmianę treści SIWZ.
Pkt 1 Załącznika nr 2 (formularz oferty) przyjmuje brzmienie:


1. Oferujemy wykonanie zamówienia na łącze 3 Mbit/s za cenę brutto miesięcznie: ........................................ zł

słownie: ...................................................................
Pkt 2 Załącznika nr 2 (formularz oferty) przyjmuje brzmienie:


2. Każdy następny 1 Mbit/s oferujemy za cenę brutto miesięcznie: ...........................................zł.

słownie : ...................................................................
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
7 września 2006
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
7 września 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek