Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokale niemieszkalne) położonej w Słupsku przy ul. Juliusza Słowackiego 9 stanowiącej własność Miasta Słupska.

rozpoczęcie przetargu: 14.03.2024 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokale niemieszkalne) położonej w Słupsku przy ul. Juliusza Słowackiego 9 stanowiącej własność Miasta Słupska.


  • Lokal niemieszkalny nr 3A położony na poddaszu (III kondygnacja) w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9 w Słupsku o powierzchni użytkowej 24,62 m2 składający się z 3 pomieszczeń wraz z udziałem 984/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr 501/1 o powierzchni 138 m² w obrębie nr 0013 Miasta Słupska - cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 60 000 zł, wadium: 6 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 600 zł,

  • Lokal niemieszkalny nr 3B położony na poddaszu (III kondygnacja) w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 9 w Słupsku o powierzchni użytkowej 30,57 m2 składający się z 3 pomieszczeń i wc wraz z udziałem 1222/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr 501/1 o powierzchni 138 m² w obrębie nr 0013 Miasta Słupska - cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 70 000 zł, wadium: 7 000 zł, postąpienie nie mniej niż: 700 zł.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi KW nr SL1S/00040529/5

Sprzedaż zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 poz. 1570, 1598, 1852).


Nieruchomość położona przy ulicy Juliusza Słowackiego 9 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Park Kultury” na terenie o funkcji: tereny mieszkaniowe wielorodzinne - 02.25.MW. Budynek przy ul. Juliusza Słowackiego 9 w Słupsku nie jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków, natomiast figuruje w wykazie gminnej ewidencji zabytków Miasta Słupska. Wobec tego podlega zapisom obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość zlokalizowana jest w centrum miasta. Lokale wyposażone w ogrzewanie własne – piece kaflowe. Ciepła woda z bojlera elektrycznego. Lokal nr 3A mało funkcjonalny ze względu na przejściowe pomieszczenia i liczne skosy. Lokale kwalifikują się do remontu.

    Dla lokali nie ma obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

    I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 19.12.2023r.

Lokale będą udostępnione do oglądania 05.03.2024 r. o godzinie 14:30.


Przetarg odbędzie się 14.03.2024r. o godz. 1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 08.03.2024 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

- osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2017 r., poz. 2278) powinna posiadać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nabywanej nieruchomości, bądź wskazać przepis, na mocy którego jest zwolniona z uzyskania zezwolenia, zgodnie z ustawą. Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.


Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Słupska w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości do czasu rozpatrzenia skargi.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
7 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
7 lutego 2024
Nazwa pliku:
zdjęcie 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
7 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
7 lutego 2024
Nazwa pliku:
zdjęcie 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
7 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
7 lutego 2024
Nazwa pliku:
zdjęcie 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
7 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
7 lutego 2024
Nazwa pliku:
zdjęcie 4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
7 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
7 lutego 2024
Nazwa pliku:
zdjęcie 5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
7 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
7 lutego 2024
Nazwa pliku:
zdjęcie 6
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
7 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
7 lutego 2024
Nazwa pliku:
zdjęcie 7
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
7 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
7 lutego 2024
Nazwa pliku:
rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. PREZYDENTA Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
7 lutego 2024
Informację opublikował:
Małgorzata Cyman
Data publikacji:
7 lutego 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek