Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

przetarg na wykonanie robót geodezyjnych na potrzeby miasta Słupska

składanie ofert: 4.10.2006 12:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.217
otwarcie ofert: 4.10.2006 12:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
Prezydent Miasta Słupska

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na:

“ Wykonanie robót geodezyjnych na potrzeby Miasta Słupska “.Oferty należy składać do dnia 04 października 2006r. do godz. 12.00 w sekretariacie Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku,
Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 217.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2006r. o godz. 12.30 w sali 211 tut. urzędu.
W przetargu mogą wziąć udział osoby nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 i spełniające warunki z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz. 177 z późń. zm.).
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać (nieodpłatnie) osobiście w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 pokój nr 223 (II piętro),
w godzinach 9.00 - 15.00 .
Przedmiotem zamówienia są bieżące prace geodezyjne związane z podziałami nieruchomości
i wznowieniem znaków granicznych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych i wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2006r.
Kryteria oceny i ich znaczenie : cena – 70% , termin realizacji – 30%.
Wadium w wysokości 600,00 zł należy wpłacić w kasie urzędu lub na konto Urzędu Miejskiego w Słupsku nr 76124037701111000040681904 przed upływem terminu składania ofert.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest : Ryszard Maksymowicz (pokój nr 223,
tel. 059 8488310.GR-RSN-XI.341-4/06
SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na


WYKONANIE ROBÓT GEODEZYJNYCH
NA POTRZEBY MIASTA SŁUPSKA

Rozdział I - Formularz ofertowy
Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział III - Instrukcja dla oferentów
Rozdział IV - Projekt umowyZatwierdzam:

Słupsk, 25 września 2006r. Z up. Prezydenta Miasta Słupska
Ryszard Kwiatkowski
Zastępca Prezydenta-1-

GR-RSN-XI.341-4/06


ROZDZIAŁ I
FORMULARZ OFERTOWY


-2-
GR-RSN-XI.341-4/06

.........................................
(Dane oferenta)

.........................................
nr r-ku bankowego: ..............................................................................................

OFERTA

URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
WYKONANIE ROBÓT GEODEZYJNYCH NA POTRZEBY MIASTA SŁUPSKA

Oferuję(my) wykonanie robót geodezyjnych objętych ogłoszeniem za cenę (wraz z podatkiem VAT)
ogółem: ......................zł słownie ............................................................................................, w tym:
Nr zadania
Opis przedmiotu zamówienia
Cena jednostko­wa nowo wy­dzielanej działki wraz z podatkiem VAT
Przewidywana ilość wydziela­nych działek
Cena za całe zada­nie wraz z podat­kiem VAT
Zadanie 1

Podziały geodezyjne nieruchomości w wy­niku których powstaje (po podziale) do trzech nowo utworzonych działek wraz z:
- opracowanie projektu podziału nieruchomości speł­niającego wymogi formalne określone przepisami szcze­gólnymi oraz innych wymaganych prawem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 30 dni (w tym badanie treści KW)
- dostarczenie wypisów i wyrysów nowo wydzielonych nieruchomości (działek) z cechami dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w KW min. w dwóch egzemplarzach
- wskazanie granic, z ewentualnym wznowieniem zna­ków granicznych, nabywcom nieruchomości w okresie 12 miesięcy od oddania dokumentów powstałych po po­dziale działek

....................
28
.........................
Zadanie 2

Podziały geodezyjne nieruchomości w wy­niku których powstaje (po podziale) powy­żej trzech nowo utworzonych działek wraz z:
- opracowanie projektu podziału nieruchomości speł­niającego wymogi formalne określone przepisami szcze­gólnymi oraz innych wymaganych prawem dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 30 dni (w tym badanie treści KW)
- dostarczenie wypisów i wyrysów nowo wydzielonych nieruchomości (działek) z cechami dokumentu upoważ­niającego do dokonania wpisu w KW min. w dwóch eg­zemplarzach
- wskazanie granic, z ewentualnym wznowieniem zna­ków granicznych , nabywcom nieruchomości w okresie 12 miesięcy od oddania dokumentów powstałych po po­dziale działek


..................
33
.......................

Zadanie 3
Wskazanie granic z ewentualnym wzno­wieniem znaków granicznych (z wyłącze­niem granic i znaków granicznych objętych zadaniem nr 1 i zadaniem nr 2)

Cena jednostkowa za punkt graniczny wraz z podatkiem VAT:

.................................
Przewidywana liczba wznawianych punktów granicznych:
105
.........................


-3-
GR-RSN-XI.341-4/062.Deklarujemy wykonanie zamówień od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006r.
3.Oświadczam(my), że wypisy i wyrysy nowo wydzielonych nieruchomości (działek) dostarczę(my) w nieprzekra­czalnym terminie _______ dni licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej projekt podziału – dotyczy zadania nr 1.
4.Oświadczamy, że wypisy i wyrysy nowo wydzielonych nieruchomości (działek) dostarczymy w nieprzekra­czalnym terminie _______ dni licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej projekt podziału – dotyczy zadania nr 2.
5.Oświadczamy, że wskazanie granic z ewentualnym wznowieniem znaków granicznych nastąpi w nieprzekraczalnym terminie ________ dni licząc od dnia otrzymania zamówienia – dotyczy zadania nr 3.
6.Oświadczamy, że okres gwarancji na wykonane przez nas prace wynosi ________ miesięcy.
7.Oświadczam(my), że zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę(wnosimy) do niej zastrzeżeń.
8.Oświadczamy, że zdobyłem(liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty oraz wyrażam(y) zgodę na po­prawienie oczywistych pomyłek w tekście oferty.
9.Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty wyznaczonego ter­minu składania ofert.
10.Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na przedstawionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby nie doszło do zawarcia umowy z naszej winy wniesione przez nas wadium przepada na rzecz zamawiającego.
11.Oferta zawiera ......... ponumerowanych stron.
12.Załącznikami do oferty są:
- dowód wpłaty wadium
-
-
-Miejscowość - .....................

dnia ...........................2006r. -----------------------------------
imię, nazwisko i podpis upoważnionego
przedstawiciela-4-
GR-RSN-XI.341-4/06


ROZDZIAŁ II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


ZADANIE 1

1.Przedmiotem zamówienia są bieżące podziały geodezyjne nieruchomości (działek) w wyniku których powstaje (po podziale) do trzech działek, przy czym nie ma znaczenia z ilu działek (objętych jedną księgą wieczystą) nieruchomość składała się przed podziałem tzn., że jeżeli w wyniku podziału jednej nieruchomości składającej się z dwóch działek wydzielone zostaną trzy nowe działki , a w wyniku podziału drugiej nieruchomości składającej się z jednej działki powstaną również trzy działki – to cena jednostkowa nowo wydzielonej działki w obu przypadkach będzie jednakowa .

Zadanie obejmuje:
- badanie stanu prawnego nieruchomości dzielonej w zakresie treści księgi wieczystej tj. ustalenie czy stan uwidoczniony w operacie ewidencji gruntów jest zgodny ze stanem uwidocznionym w księdze wieczystej – opis nieruchomości, właściciel nieruchomości oraz ewentualne służebności drogowe (w tym sporządzenie protokołu badania księgi wieczystej);
- opracowanie i przedłożenie zamawiającemu mapy z projektem podziału nieruchomości i innych wymaganych prawem dokumentów (protokół z przyjęcia granic nieruchomości, wykaz zmian gruntowych) spełniających wszystkie wymogi określone przepisami szczególnymi, a w szczególności określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. nr 268 poz. 2663) w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od otrzymania zamówienia o którym mowa w punkcie 3;
przedłożenie zamawiającemu wypisów i wyrysów nowo wydzielonych nieruchomości (działek) z cechami dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej, minimum w dwóch egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez oferenta w formularzu ofertowym (dopuszcza się złożenie wypisu i wyrysu na oddzielnych arkuszach);
wskazanie granic nabywcom wydzielonych nieruchomości (działek) w okresie do 12 miesięcy od oddania dokumentów powstałych po podziale, a w razie potrzeby wznowienie znaków granicznych, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni licząc od otrzymania zamówienia o którym mowa w punkcie 3;

2.Szacunkowa ilość robót geodezyjnych od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006r. :
a) około 7 podziałów geodezyjnych na dwie działki gruntu – tj. około 14 nowo wydzielonych działek
b) około 4 podziałów geodezyjnych na trzy działki gruntu – tj. około 14 nowo wydzielonych działek
Razem przewidywana ilość nowo wydzielonych działek – około 28.
3.Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych zamówień będzie każdorazowo określany przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa na podstawie odrębnych zleceń (zamówień - wg załączonego wzoru), stanowiących integralną część umowy.4.

-5-
GR-RSN-XI.341-4/06


5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości robót geodezyjnych będących przedmiotem zadania nr 1, kosztem zmiany ilości robót będących przedmiotem zadania nr 2 i 3. Zmiana ta nie może jednak wpłynąć na zwiększenie ogólnej ceny - tzw. wartości zamówienia .
6.Zamówienie podziałów geodezyjnych w liczbie nie powodującej osiągnięcia ceny za dane zadanie nie uprawnia wykonawcy (oferenta) do żądania zamówień uzupełniających lub wypłacenia w całości ceny za dane zadanie.
7.Ofertę cen na poszczególne zadania należy podać wraz z podatkiem VAT.
8.Cena za dane zadanie będzie stanowiła iloczyn ceny jednostkowej za nowo wydzieloną działkę i liczby przewidywanych nowo wydzielonych działek.
9.Podziały geodezyjne wykonane powinny być zgodnie z przepisami prawa .
10.Przedłożenie projektu podziału, protokołu badania księgi wieczystej i innych wymaganych prawem dokumentów jak również wypisów i wyrysów nowo wydzielonych nieruchomości (działek) z cechami dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi w formie pisemnej .ZADANIE 2

1.Przedmiotem zamówienia są bieżące podziały geodezyjne nieruchomości (działek) w wyniku których powstaje (po podziale) powyżej trzech działek, przy czym nie ma znaczenia z ilu działek (objętych jedną księgą wieczystą) nieruchomość składała się przed podziałem tzn., że jeżeli w wyniku podziału jednej nieruchomości składającej się z dwóch działek wydzielone zostaną cztery nowe działki , a w wyniku podziału drugiej nieruchomości składającej się z jednej działki powstaną również cztery działki – to cena jednostkowa nowo wydzielonej działki w obu przypadkach będzie jednakowa .
Zadanie obejmuje:
- badanie stanu prawnego nieruchomości dzielonej w zakresie treści księgi wieczystej tj. ustalenie czy stan uwidoczniony w operacie ewidencji gruntów jest zgodny ze stanem uwidocznionym w księdze wieczystej – opis nieruchomości, właściciel nieruchomości oraz ewentualne służebności drogowe (w tym sporządzenie protokołu badania księgi wieczystej);
- opracowanie i przedłożenie zamawiającemu mapy z projektem podziału nieruchomości i innych wymaganych prawem dokumentów (protokół z przyjęcia granic nieruchomości, wykaz zmian gruntowych) spełniających wszystkie wymogi określone przepisami szczególnymi, a w szczególności określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. nr 268 poz. 2663) w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od otrzymania zamówienia o którym mowa w punkcie 3;
- przedłożenie zamawiającemu wypisów i wyrysów nowo wydzielonych nieruchomości (działek) z cechami dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej, minimum w dwóch egzemplarzach w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez oferenta w formularzu ofertowym (dopuszcza się złożenie wypisu i wyrysu na oddzielnych arkuszach);
wskazanie granic nabywcom wydzielonych nieruchomości (działek) w okresie do 12 miesięcy od oddania dokumentów powstałych po podziale, a w razie potrzeby wznowienie znaków granicznych, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni licząc od otrzymania zamówienia o którym mowa w punkcie 3;

-6-
GR-RSN-XI.341-4/06

2.Szacunkowa ilość robót geodezyjnych od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006r. :
a) około 1 podziałów geodezyjnych na cztery działki gruntu – tj. około 4 nowo
wydzielonych działek
b) około 1 podziałów geodezyjnych na pięć działek gruntu – tj. około 5 nowo
wydzielonych działek
c) około 2 podziałów geodezyjnych powyżej pięciu działek gruntu – tj. około 24 nowo wydzielonych działek

Razem przewidywana ilość nowo wydzielonych działek – około 33.

3.Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych zamówień będzie każdorazowo określany przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa na podstawie odrębnych zleceń (zamówień - wg załączonego wzoru), stanowiących integralną część umowy.
4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości robót geodezyjnych będących przedmiotem zadania nr 2 kosztem zmiany ilości robót będących przedmiotem zadania nr 1 i 3. Zmiana ta nie może jednak wpłynąć na zwiększenie ogólnej ceny - tzw. wartości zamówienia .
5.Zamówienie podziałów geodezyjnych w liczbie nie powodującej osiągnięcia ceny za dane zadanie nie uprawnia wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających lub wypłacenia w całości ceny za dane zadanie.
6.Ofertę cen na poszczególne zadania należy podać wraz z podatkiem VAT.
7.Cena za dane zadanie będzie stanowiła iloczyn ceny jednostkowej za nowo wydzieloną działkę i liczby przewidywanych nowo wydzielonych działek.
8.Podziały geodezyjne wykonane powinny być zgodnie z przepisami prawa .
9.Przedłożenie projektu podziału, protokołu badania księgi wieczystej i innych wymaganych prawem dokumentów jak również wypisów i wyrysów nowo wydzielonych nieruchomości (działek) z cechami dokumentu upoważniającego do dokonania wpisu w księdze wieczystej, o którym mowa w punkcie 1, nastąpi w formie pisemnej .


ZADANIE 3

1.Przedmiotem zamówienia jest wskazanie granic z ewentualnym wznowieniem znaków granicznych na bieżące potrzeby Miasta Słupska z wyłączeniem granic tych nieruchomości które objęte są zadaniem nr 1 i zadaniem nr 2, w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez oferenta w formularzu ofertowym;
2.Szacunkowa ilość robót geodezyjnych od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2006r. - około 20 zleceń tj. wskazanie granic 20 nieruchomości – łącznie około 105 punktów granicznych.
3.Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych zamówień będzie każdorazowo określany przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa na podstawie odrębnych zleceń (zamówień - wg załączonego wzoru), stanowiących integralną część umowy.
4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości robót geodezyjnych będących przedmiotem zadania nr 3 kosztem zmiany ilości robót będących przedmiotem zadania nr 1 i 2. Zmiana ta nie może jednak wpłynąć na zwiększenie ogólnej ceny - tzw. wartości zamówienia .
5.Zamówienie wskazania granic z ewentualnym wznowieniem znaków granicznych w liczbie nie powodującej osiągnięcia ceny za dane zadanie nie uprawnia wykonawcy do żądania zamówień uzupełniających lub wypłacenia w całości ceny za dane zadanie.
6.Ofertę cen na poszczególne zadania należy podać wraz z podatkiem VAT.
-7-
GR-RSN-XI.341-4/067.Cena za dane zadanie będzie stanowiła iloczyn ceny jednostkowej za punkt graniczny i liczby przewidywanych punktów granicznych.
8.Wskazanie granic z ewentualnym wznowieniem znaków granicznych wykonane powinno być zgodnie z literą prawa .
9.Zgłoszenie wykonania zadania nastąpi w formie pisemnej.

-8-

GR-RSN-XI.341-4/06


ROZDZIAŁ III
INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW


Prezydent Miasta Słupska zwany dalej “ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału
w przetargu nieograniczonym na :
WYKONANIE ROBÓT GEODEZYJNYCH
NA POTRZEBY MIASTA SŁUPSKA

1.1. Postępowanie organizuje Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Słupsku w celu realizacji bieżących zadań własnych .
1.2. Opis przedmiotu zamówienia jest określony w rozdziale II niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
1.3. Szczegółowy zakres rzeczowy poszczególnych zamówień będzie określany
każdorazowo przez Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Słupsku na podstawie odrębnych zleceń (zamówień) stanowiących
integralną część umowy.
1.4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych .
1.5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2006r.
Dopuszcza się możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Informacja o Zamawiającym :
- adres : Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
- telefon: 059 84 88 344 lub 84 88 311 , fax : 059 842 86 41
- godziny urzędowania : 9.00 – 17.00 (Pn)
7.30 – 15.30 (od Wt do Pt)
- godziny przyjmowania interesantów : jw.
- godziny otwarcia kasy : jw.
- konto bankowe : Bank PEKAO S.A. I O/Słupska nr 76124037701111000040681904
- NIP 839-10-05-507 Regon: 000590645

3.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
4.Oferent ubiegający się o zamówienie musi dodatkowo :
4.1. Oświadczyć, że zobowiązuje się w sprawach objętych zamówieniem, na wezwanie
Zamawiającego składać pisemne wyjaśnienia oraz występować przed Samorządowym
Kolegium Odwoławczym, sądem powszechnym i uczestniczyć w spotkaniach ze
stronami toczących się postępowań.
4.2. Załączyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (do wykonania zamówienia niezbędna ilość minimum dwóch geodetów mających odpowiednie uprawnienia)
-9-

GR-RSN-XI.341-4/065.Opis sposobu przygotowania oferty.

5.1. Oferta musi odpowiadać zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) i
spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.2. Ofertę stanowi wypełniony druk “OFERTA” wraz z wymaganymi załącznikami.
5.3. Ofertę należy przygotować w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
5.4. Oferta winna być wypełniono w sposób czytelny.

Uzupełnienia lub ewentualne poprawki w ofercie muszą być sygnowane
podpisami oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu
oferenta.

5.5. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki.
Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania.
5.6 Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5.7. Zaleca się aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być mu konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy .
5.8. Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty przed upływem
terminu do składania ofert. Zmiany należy złożyć według zasad zawartych w pkt. 13
niniejszej specyfikacji z dopiskiem “ZMIANA”.
5.9. Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne
powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.
Wycofanie oferty w okresie między ostatecznym terminem składania ofert a datą
zakończenia terminu związania ofertą, czyli upływu ważności oferty jest nieważne.

6.Oferta winna zawierać .
6.1. Datę sporządzenia oferty.
6.2. Nazwisko i imię lub nazwę firmy oraz adres oferenta.
6.3. Numer telefonu, telefaksu.
6.4. REGON – numer
6.5. NIP – numer. Jeżeli oferent nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług, należy
dokładnie zaznaczyć.
6.6. Oferowane ceny umowne wyrażone w złotych polskich uwzględniające wszystkie
elementy kosztów realizacji przedmiotu zamówienia.
6.7. Pozostałe dane wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7. Dokumenty stanowiące niezbędne załączniki do oferty wg ustalonej kolejności.

Wszystkie wymienione poniżej dokumenty muszą być załączone do oferty w kolejności zgodnie z poniższym wykazem.
7.1. Formularz oferty (wg wzoru zawartego w Rozdziale I) wraz z załącznikami.
7.2. Dowód wpłaty wadium - załącznik nr 1,
-10-

GR-RSN-XI.341-4 /06

7.3. Oświadczenie, że oferent spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych (według załączonego wzoru)
- załącznik nr 2
7.4. Oświadczenie, że oferent zobowiązuje się w sprawach objętych zamówieniem, na
wezwanie Zamawiającego składać pisemne wyjaśnienia oraz występować przed
Samorządowym Kolegium Odwoławczym, sądem powszechnym i uczestniczyć
w spotkaniach ze stronami toczących się postępowań. (według załączonego wzoru)
-załącznik nr 3
7.5.Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie (do wykonania zamówienia niezbędna
ilość minimum dwóch geodetów mających odpowiednie uprawnienia) wraz z
dokumentami stwierdzającymi, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
-załącznik nr 4
7.6.Wykaz usług wykonywanych w okresie od 01.01.2006r. do 30.09.2006r., a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem
i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
-załącznik nr 5
7.7. W przypadku podmiotów występujących wspólnie - pełnomocnictwo o których mowa
w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
-załącznik nr 6
UWAGA:

I. Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych
przez oferenta.
II. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,
a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
III. W przypadku składania przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty opisane
w pkt. 7.3. i 7.4. muszą być złożone przez każdy podmiot.
Natomiast pozostałe dokumenty powinny być złożone przez podmioty jako wspólne.
IV. Oferta i wszystkie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę lub
osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań lub przez osobę upoważnioną do
występowania w imieniu oferenta pod rygorem nieważności.

8. Kryteria oceny oferty .
8.1. Cena - 70%
8.2. Termin wykonania - 30%

9.Wybór najkorzystniejszej oferty
9.1. Każde z kryteriów oceniane będzie w skali od 0 do 100 .
9.2. Ilość otrzymanych punktów za każde zadanie osobno jest sumą punktów otrzymanych
za każde kryterium i jego wagi procentowej.
9.3. Wykonanie zamówienia wygrywa ta oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów
za wszystkie zadania.
9.4. W przypadku, gdy oferty uzyskają jednakową ilość punktów, wygrywa ta oferta, która
uzyskała największą ilość punktów w zadaniu nr 1, a jeżeli nadal nie będzie rozstrzygnięcia,
wówczas wygrywa ta oferta która uzyskała największą ilość punktów
w zadaniu nr 2.


-11-

GR-RSN-XI.341-4/0610. Opis sposobu oceny kryteriów.
10.1. Cena zgodna ze wzorem max 70 pkt

Ocenie podlegają ceny jednostkowe (wraz z podatkiem VAT) za każde zadanie osobno wg poniższego wzoru :

cena jednostkowa oferty najniższej
---------------------------------------------- x 100 x 70 % = ilość uzyskanych punktów
cena jednostkowa oferty badanej


10.2. Termin wykonania max 30 pkt

Ocenie podlegają oferowane terminy wykonania na każde zadanie osobno

10.2.1. W zadaniu nr 1 i nr 2 ocenie podlega termin wykonania tj. ilość dni od dnia
uprawomocnienia się decyzji zatwierdzającej projekt podziału do dnia złożenia
(dostarczenia zamawiającemu) wypisów i wyrysów nowo wydzielonych
nieruchomości (działek). Oferenci, którzy zaoferują dostarczenie wypisów i
wyrysów nowo wydzielonych nieruchomości (działek) w określonym terminie
mogą uzyskać liczbę punktów wg poniższego wzoru:

liczba dni z oferty najniższej
------------------------------------------- x 100 x 30 % = ilość uzyskanych punktów
liczba dni z oferty badanej

10.2.2. W zadaniu nr 3 ocenie podlega termin wykonania tj. ilość dni od dnia otrzymania
zamówienia o którym mowa pkt. 3 opisu przedmiotu zamówienia – zadanie 3
(rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia) do dnia pisemnego
zgłoszenia wykonania (wskazania granic z ewentualnym wznowieniem znaków
granicznych) .
Oferenci, którzy zaoferują wykonanie zadania w określonym terminie mogą
uzyskać liczbę punktów wg poniższego wzoru:

liczba dni z oferty najniższej
------------------------------------------- x 100 x 30 % = ilość uzyskanych punktów
liczba dni z oferty badanej

11. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy są zawarte w rozdziale nr IV niniejszej
specyfikacji – Projekt umowy.

12. Wadium.
12.1. Ustala się wadium w wysokości: 600,00 zł (słownie złotych : sześćset 00/100)

-12-

GR-RSN-XI.341-4/06

12.2. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto lub w kasie urzędu z wpisaniem na
dowodzie wpłaty hasła:
“Wadium na przetarg na wykonanie prac geodezyjnych”

12.3. Termin wniesienia wadium upływa o godzinie 12.00 w dniu 04 października 2006r.

12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium,
które w oznaczonym terminie, opisanym w pkt. 12.3., znajduje się na koncie
zamawiającego.
12.5. Oferent, który nie zabezpieczy skutecznie oferty jedną z wyżej wymienionych
form wadium, zostanie przez zamawiającego wykluczony z ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego.
12.6. Zwrot wadium nastąpi w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych
12.7. Oferent, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz zamawiającego
w przypadku gdy:
a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i złożonej przez siebie ofercie,
b) zawarcie umowy stało się niemożliwe z winy oferenta,
c) przedstawił w ofercie nieprawdziwe dane
12.8. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. .
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Słupsku, pokój nr 217, II piętro, w terminie do dnia 04 października
2006r. do godziny 12.00.
-13-

GR-RSN-XI.341-4/06

13. Sposób złożenia oferty .
Oferta winna być złożona w dwóch kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej.

Koperta zewnętrzna winna być zaklejona i opisana w następujący sposób:


URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH NA POTRZEBY MIASTA SŁUPSKA
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 04.10.2006r DO GODZ. 12.30Koperta wewnętrzna winna być zaklejona, opieczętowana w miejscu sklejenia i opisana w następujący sposób:NAZWA OFERENTA

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH NA POTRZEBY MIASTA SŁUPSKA14. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Zamawiający dokona otwarcia ofert w obecności oferentów w dniu 04 października 2006r.
o godz. 12.30 w sali konferencyjnej nr 211, II piętro Urzędu Miejskiego w Słupsku.

15. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia publicznego.
15.1. Oferent może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia publicznego. Fax należy potwierdzić poprzez
przesłanie pisma.
15.2. Zamawiający odpowiada na każde zapytanie, chyba, że prośba o wyjaśnienie
warunków zamówienia wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed
terminem otwarcia ofert – zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

-14-

GR-RSN-XI.341-4/06

15.3. Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania.
15.4. W przypadku szczególnie uzasadnionym zmodyfikowana treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia zostanie niezwłocznie przekazana oferentom (bezpłatnie)
i będzie wiążąca .

16. Informacja o trybie otwarcia ofert.
16.1. Oferty, które wpłyną na wskazany adres w wyznaczonym terminie, zostaną otwarte
komisyjnie. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
16.2. Ofertę złożoną po wyznaczonym terminie zwraca się bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
16.3. Otwarcie kopert odbędzie się jawnie w obecności oferentów. Obecność oferentów nie
jest konieczna. Ewentualny przyjazd oferentów odbywa się na koszt własny.
16.4. Przed rozpoczęciem otwierania kopert, obecni na sali oferenci zobowiązani są do
potwierdzenia swojego uczestnictwa podając w liście obecności:
a) imię i nazwisko
b) nazwę firmy
c) podpis
16.5. W pierwszej kolejności komisja otwiera i odczytuje oferty oznaczone “ZMIANA”.
16.6. Przewodniczący komisji otwiera oferty i odczytuje:
a) nazwę i adres firmy oferenta,
b) cenę ofertową,
c) termin wykonania zamówienia,
d) okres gwarancji
16.7. Po otwarciu zewnętrznej koperty, ofertę wycofaną przez oferenta oznacza się
napisem “WYCOFANE”, nie otwiera się i przekazuje oferentowi zamkniętą.
16.8. Po zakończeniu otwierania ofert i podaniu do wiadomości informacji zgodnie z pkt.
16.6. specyfikacji, przewodniczący komisji zamyka część jawną posiedzenia komisji.
16.9. Dalsze niejawne posiedzenie komisji odbywa się bez udziału oferentów.
16.10. Każda oferta będzie poddawana indywidualnej ocenie z zachowaniem ustalonych
w niniejszej specyfikacji kryteriów.
16.11. Oferta zostanie odrzucona w sytuacji o której mowa w art. 89 ust. ustawy Prawo
zamówień publicznych .
16.12. Zamawiający niezwłocznie poinformuje oferenta, którego ofertę odrzucił.
Informacja ta zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.13. Wszyscy oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni o wynikach przetargu z podaniem
nazwy i adresu firmy oraz ceny wybranej oferty. Wyniki przetargu zostaną
opublikowane na tablicy ogłoszeń, II piętro przy pokoju 214 w Urzędzie Miejskim
w Słupsku.

17. Osoby wyznaczone do kontaktowania się z oferentami.

W imieniu zamawiającego wyjaśnień i informacji dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego i organizacyjnych związanych z postępowaniem przetargowym udziela w siedzibie zamawiającego : RYSZARD MAKSYMOWICZ
pokój nr 223, II piętro, tel. 059 84 88 310
-15-

GR-RSN-XI.341-4/06


18. Protesty i odwołania - w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych .


19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.
19.1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o wyborze oferty i terminie zawarcia umowy
wybranego oferenta.
19.2. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, wówczas
zamawiający zawiera umowę z oferentem, którego oferta została zakwalifikowana
jako druga najkorzystniejsza.

20. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) .-16-
GR-RSN-XI.341-4/06

(WZÓR)
Załącznik nr 2


.........................................
.................................... miejscowość i data
Nazwa i adres oferenta


OŚWIADCZENIEOświadczam, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ a w szczególności:
- posiadam uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia podstawie art. 24 ww. ustawy.
.............................................................
imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela-17-
GR-RSN-XI.341-4/06

(WZÓR)
Załącznik nr 3


.........................................
.................................... miejscowość i data
Nazwa i adres oferenta


OŚWIADCZENIEZobowiązuje się w sprawach objętych zamówieniem, na wezwanie Zamawiającego składać
pisemne wyjaśnienia oraz występować przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
sądem powszechnym i uczestniczyć w spotkaniach ze stronami toczących się postępowań.


.............................................................
imię, nazwisko i podpis upoważnionego przedstawiciela
-18-

GR-RSN-XI.341-4/06

ROZDZIAŁ IV
PROJEKT UMOWY

-19-
GR-RSN-XI.341-4/06
UMOWA NR _______/2006/GR
z dnia ______________


zawarta w Słupsku, pomiędzy Miastem Słupsk
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :


a
......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez:

..............................................................................................

..............................................................................................
o następującej treści :
§ 1.

Podstawą zawarcia umowy jest wybór oferty Wykonawcy w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi zgodnie z tym jak zostały one określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 2.

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2006r.

§ 3.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie bieżących robót geodezyjnych na podstawie odrębnych zamówień z Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku, określających szczegółowo zakres rzeczowy robót geodezyjnych.
§ 4.

1.Za wykonane roboty geodezyjne Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy, zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, łączne wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT) zwane w dalszej części umowy “wartością zamówienia” w wysokości
...................... zł (słownie złotych: ................................................................................)
w tym:

Zadanie nr .... - ...............................................................................................................
opis zadania
........................ x ....................... = ...............................
cena jednostkowa z VAT przewidywana ilość cena za całe zadanie

2. Zamówienie przez Zamawiającego robót geodezyjnych w liczbie nie powodującej
osiągnięcia w całości “wartości zamówienia” nie uprawnia Wykonawcy do żądania
zamówień uzupełniających lub wypłacenia całości “wartości zamówienia”.-20-
GR-RSN-XI.341-4/06

3. Wypłata wynagrodzenia za wykonane roboty nastąpi na podstawie wystawionego przez
Wykonawcę rachunku/faktury nie później niż w terminie 30 dni od daty ich
przedłożenia Zamawiającemu.
4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia rachunku/faktury nie wcześniej niż w dniu
dokonania odbioru robót geodezyjnych przez Zamawiającego.
5. Dopuszcza się etapowe rozliczanie poszczególnych zamówień o których mowa w § 3.
umowy na podstawie odrębnych rachunków/faktur za wykonane i odebrane roboty
geodezyjne.

§ 5.
1.Wykonane roboty geodezyjne Wykonawca zgłasza na piśmie w siedzibie Zamawiającego.
2.Zamawiający może odmówić odbioru robót geodezyjnych wykonanych wadliwie.
3.Fakt odmowy odbioru, przyczynę odmowy oraz ewentualne ustalenia co do sposobu i terminu usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień spisuje się w protokole, który podpisują obie strony.
4.Koszt usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień ponosi Wykonawca.


§ 6.
1.Nieterminowe wykonanie zamówień, o których mowa w § 3. umowy może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
2.Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę - w wysokości 3% “wartości zamówienia”
b) z tytułu zwłoki w wykonaniu robót geodezyjnych w określonych terminach
- w wysokości 1,5% wartości danego zamówienia za każdy dzień zwłoki
c) z tytułu zwłoki w usunięciu wad - w wysokości 1% wartości danego zamówienia za
każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad,
nie dłuższego jednak niż 14 dni.


§ 7.
Informacje i materiały niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie.
§ 8.
Integralną część niniejszej umowy stanowi specyfikacja istotnych warunków zamówienia, oferta przetargowa oraz zamówienia, o których mowa w § 3. W przypadku kolizji postanowień umowy z ofertą przetargową zastosowanie mają postanowienia niniejszej umowy.

§ 9.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści mogą być dokonywane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy o zamówieniach publicznych i kodeksu cywilnego.-21-
GR-RSN-XI.341-4/06


§ 11.
Ewentualne spory pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy rozpatrywał będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.


Zamawiający Wykonawca-22-
(WZÓR)
GR-RSN-XI.341-4/06
Słupsk, dnia .......................2006r.ZAMÓWIENIE


Działając na podstawie § 3 umowy nr ............... z dnia ................ pomiędzy Prezydentem Miasta Słupska a

.................................................................................................................................................

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku zamawia wykonanie zadania nr ....

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA OBJĘTEGO ZAMÓWIENIEM
.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
Termin realizacji:
................................................................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktowania się z wykonawcą w sprawie zamówienia : ............................................................................................................................

........................................
podpisPodmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
25 września 2006
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
25 września 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek