Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I pisemny przetarg ograniczony na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego położonego w Słupsku przy ul. Towarowej 10.

składanie ofert: 19.07.2024 13:00 • Budynek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przy ul. Artura Grottgera 13, 76-200 Słupsk
otwarcie ofert: 22.07.2024 10:00 • Budynek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przy ul. Artura Grottgera 13, 76-200 Słupsk, pokój 2b (parter)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku działając w imieniu i na rzecz Miasta Słupska na podstawie Zarządzenia Nr 892/ZN/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 listopada 2023 r.


ogłasza I pisemny przetarg ograniczony na oddanie w najem na czas nieokreślony lokalu użytkowego położonego w Słupsku przy ul. Towarowej 10.


1. Przetarg jest ograniczony do oferentów, którzy na dzień zgłoszenia uczestnictwa w przetargu prowadzą działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu nieuciążliwej działalności gastronomicznej, w tym kawiarni – cukierni, małej gastronomii ze sprzedażą wyrobów gotowych z możliwością podgrzewania, zapiekania posiłków. Prowadzona w lokalu działalność będzie wymagała dostosowania lokalu do wymogów sanitarnych, z zastrzeżeniem braku możliwości montażu separatora tłuszczu, pod warunkiem uzyskania przez najemcę zgody na ingerencję w części wspólne budynków niezbędne do dostosowania lokalu przez najemcę na jego koszt do prowadzenia wskazanej działalności gastronomicznej oraz uzyskania wszelkich innych zgód stosownych instytucji i organów publicznych wymaganych przepisami prawa niezbędnych do prowadzenia tego typu działalności.


Ponadto w przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy na dzień zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, nie posiadają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk.


2. Oznaczenie nieruchomości lokalowej:

Wynajęciu podlega lokal użytkowy o powierzchni 43,1m² położony przy ul. Towarowej 10 w Słupsku, usytuowany w budynku o nr ewid. 3632, w poziomie parteru, na działce nr 335/71 w obrębie nr 0006 miasta Słupska. Lokal wyposażony jest w instalację: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną.


3. Cena wywoławcza:

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu z tytułu najmu lokalu wynosi 2 155,00 zł netto (słownie złotych: dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć 00/100).

Kwota czynszu zostanie powiększona o obowiązującą stawkę należnego podatku VAT.


4. Wysokość opłat z tytułu najmu:

1) Najemca zobowiązany będzie do uiszczania miesięcznej stawki czynszu z tytułu najmu oraz ponoszenia miesięcznych opłat z tytułu:

a) opłat za dostawę wody oraz odbiór ścieków,

b) opłat za dostarczoną energię elektryczną,

c) opłat za dostarczoną energię cieplną,

określonych na podstawie zaliczki w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządcę budynku.

2) W przypadku wystąpienia okoliczności uprawniających do wystawienia korekty faktury VAT in minus dokonuje się ustalenia, że okresem rozliczeniowym dla wystawionej korekty faktury VAT jest okres , w którym została wystawiona faktura korygująca (art. 29a ust.13 ustawy o VAT).

3) Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za wszelkie powstałe w wyniku nieopłacenia przez Najemcę w odpowiedniej wysokości lub terminie czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych określonych w ust. 1 a)-c). W przypadku nieterminowego płacenia przez Najemcę w/w opłat będą doliczane odsetki ustawowe.

5. Dodatkowe (inne) obciążenia:

1) Opłaty za odpady komunalne (Najemca zobowiązany będzie do zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów oraz dostarczenie jej kopii do Wynajmującego).

2) Przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję w wysokości 300% czynszu netto ustalonego w postępowaniu przetargowym. Kaucja nie podlega oprocentowaniu i stanowić będzie zabezpieczenie dla Wynajmującego w przypadku nie uiszczenia należności wynikających z umowy. Kaucja może być zaliczona na poczet ewentualnych, powstałych zaległości oraz będzie zabezpieczeniem umożliwiającym Wynajmującemu przywrócenie przedmiotu najmu do stanu co najmniej niepogorszonego, przywracającego lokal do użytku.


6. Czynsz z tytułu najmu będzie podlegał corocznemu waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzedzającym ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Zmiana dokonywana będzie po ogłoszeniu wskaźnika.


7. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, z datą wejścia przepisów zmieniających niniejsze stawki podatku VAT nastąpi zmiana miesięcznej stawki czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela, bez potrzeby zawierania aneksu do umowy.


8. Należności z tytułu czynszu Najemca będzie płacić Wynajmującemu z góry, do 10 dnia każdego miesiąca najmu.INFORMACJE DODATKOWE:


1. Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów na przetargu.


2. W dniach: 10.07.2024 oraz 12.07.2024 r. w godzinach od 10.00 do 11.00 istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokalu. W celu uzyskania informacji o wyposażeniu lokalu zainteresowanych prosi się o kontakt z Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku pod numerem telefonu +48 573 420 947.


3.Wszelkie niezbędne prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne, montaż wodomierza) zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej wybranej przez Najemcę, wykona Najemca, po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów.


4.Jednocześnie Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy najmu z przedsiębiorcą, który nie uzyska koniecznych zgód, a jeśli taka umowa zostanie zawarta może ją wypowiedzieć bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów przez najemcę.WARUNKI PRZETARGU:


1. Termin składania zgłoszeń uczestnictwa w przetargu i ofert przetargowych za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście, które muszą wpłynąć do Zarządu Infrastruktury Miejskiej przy ul. Artura Grottgera 13 w Słupskudo dnia 19.07.2024 r. do godziny 13.00

Uczestnicy przetargu zobowiązani są złożyć zaklejoną kopertę umożliwiającą identyfikację oferenta z napisem:

Oferta na przetarg – Najem lokalu użytkowego przy ul. Towarowej 10 w Słupsku

NIE OTWIERAĆ KOPERTY

- zawierającą zgłoszenie uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym, które powinno zostać złożone w postaci formularza „Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, oraz ofertę przetargową złożoną w postaci „Formularza Ofertowego” stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


2. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. zgodę na udział w przetargu,

 2. oświadczenie o zobowiązaniu się do prowadzenia w lokalu działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu usługowej nieuciążliwej, w tym kawiarni – cukierni, małej gastronomii ze sprzedażą wyrobów gotowych, z możliwością podgrzewania i zapiekaniaposiłków,

 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


3. Oferta przetargowa sporządzona w języku polskim i podpisana przez oferenta musi zawierać:

 1. Imię, nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta (osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim składają ofertę wspólnie), adres e-mail (służący do korespondencji w procedurze przetargowej).

 1. Datę sporządzenia oferty.

 2. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z zasadami obowiązującymi przy składaniu ofert oraz warunkami przetargu i przyjmuje powyższe bez zastrzeżeń.

 3. Deklarację o rodzaju działalności, jaką będzie prowadzić w lokalu mieszczącą się w ramach treści ogłoszenia.

 4. Potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej jak w ppkt. 4 pkt 3 warunków przetargu.

 5. Oferowaną cenę czynszu najmu miesięcznego wyrażoną w pełnych złotych (netto).

 6. Dowód wpłaty wadium.

 7. Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej użytkowaną nieruchomością (lokalem), oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień.

9) Inne osobiste argumenty oferenta przedstawiające jego działalność w lokalu, promujące wybranie jego oferty, w tym:

a) przedstawienie dotychczasowego doświadczenia w prowadzonej działalności,

b) logo firmy,

c) wstępna aranżacja lokalu,

d) wizualizacja witryny.

Oferta powinna być spięta, strony ponumerowane i zaparafowane. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez oferenta lub osoby przez niego upoważnione. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Oferta nie odpowiadająca warunkom przetargu, złożona po wyznaczonym terminie, nieczytelna lub budząca wątpliwość co do jej treści, a także zawierająca przeróbki i skreślenia na kopercie z danymi identyfikującymi oferenta nie zawierająca dowodu wpłaty wadium, nie będzie zakwalifikowana do przetargu.


4. Wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 2 155,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć 00/100).


5. Termin wpłaty wadium do 18.07.2024 r. (data zaksięgowania na koncie Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku) wyłącznie na konto Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku: mBank S.A. 39 1140 1153 0000 2179 2400 1003 z dopiskiem „WADIUM PRZETARG LOKAL UŻYTKOWY UL. TOWAROWA 10”.


6. Komisja przetargowa w dniu 19.07.2024 r. o godzinie 15.00 wywiesi na tablicy ogłoszeń (przy pokoju nr 2) w budynku Zarządu Infrastruktury Miejskiej przy ul. Artura Grottgera 13 w Słupsku, informację o liczbie złożonych ofert.


7. Otwarcie niejawne ofert i ich ocena formalna, odbędzie się w budynku Zarządu Infrastruktury Miejskiej przy ul. Artura Grottgera 13 w Słupsku, w pokoju nr 2b (parter) o godzinie 10.00 w dniu 22.07.2024 r.

Komisja przetargowa:

- otwiera koperty z ofertami, sprawdza ich kompletność i tożsamość oferentów,

- stwierdza prawidłowość zgłoszenia do przetargu.


8. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet pierwszego miesięcznego czynszu z tytułu najmu lokalu.


9. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od podpisania umowy najmu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.


10. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane, wadium jest zwracane, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.


11. Kryteria oceny oferty:


Na potrzeby niniejszego przetargu Komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami oceny ofert:

Id.

Nazwa kryterium

Waga

Komentarz

C

Cena oferty

35

Sposób obliczenia punktów został określony w pkt 11.1) niniejszego ogłoszenia.

D

Rodzaj działalności

65

Sposób obliczenia punktów został określony w pkt 11.2) niniejszego ogłoszenia.

Tab. 1. Kryteria oceny ofert


Każde z wymienionych powyżej kryteriów zostało oznaczone odpowiednią wagą, gdzie waga wyznacza istotność danego kryterium przy dokonywaniu oceny oferty.


 1. Sposób oceny ofert

Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Komisja przetargowa dokona oceny ofert w zakresie kryteriów, o których mowa w pkt 2. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Komisja przetargowa dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz wyliczy Łączną ocenę punktową oferty (P) według następującego wzoru:

P = C + D, gdzie:

 • C – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Cena oferty;

D – oznacza liczbę punktów przyznaną w ramach kryterium Rodzaj działalności.


Zasady przypisania (obliczenia) odpowiedniej wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów oceny ofert przedstawione zostały w pkt. powyższym.

Komisja przetargowa wybierze tego oferenta, którego oferta nie zostanie odrzucona i otrzyma największą łączną liczbę punktów.


Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
umożliwiającą wybór najkorzystniejszej oferty.


 1. Sposób obliczenia punktów dla poszczególnych kryteriów oceny oferty:


a) Cena oferty;

Komisja przetargowa obliczy liczbę punktów za Cenę oferty, dla ofert nieodrzuconych,zgodnie z poniższym wzorem:

C = Co x 35/ Cmax, gdzie:

 • C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Cena oferty;

 • Cmax - najwyższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za wynajem zaoferowana
  w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu;

Co - cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za wynajem oferty ocenianej;

35 - waga kryterium „Cena oferty”.


b) Rodzaj działalności;

Komisja przetargowa oceni nieodrzucone oferty według kryterium Rodzaj działalnościzgodnie z poniższym wzorem:

D = Do x 65 / 100, gdzie:

D - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium Rodzaj działalności;

Do – suma punktowaniadziałalności:

1) dotychczasowe doświadczenie w prowadzonej działalności (skala od 0 do 30),

2) wstępna aranżacja lokalu (skala od 0 do 10),

3) opis działalności jaką Oferent zamierza prowadzić (skala od 0 do 50),

4) wizualizacja witryny (skala od 0 do 10)

65 - waga kryterium „Rodzaj działalności”.12. Komisja przetargowa rozstrzyga o ostatecznym wyborze oferty lub stwierdza, że żadnej z ofert nie wybiera.


13. Przetarg może się odbyć, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.


14. Przy wyborze oferty Komisja Przetargowa bierze pod uwagę najkorzystniejszą ofertę.


15. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.


16. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.


17. Umowa najmu zostanie zawarta w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.


18. Najemca wyłoniony w przetargu przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.


Wszelkie informacje o lokalu zamieszczonym w niniejszym ogłoszeniu można uzyskać w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, pokój nr 104, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod numerem (59) 84-83-736.


Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Słupska. Postępowanie wyjaśniające przeprowadza Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.


Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym dla regulaminu.INFORMACJE RODO

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  jak również zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz przepisów szczególnych.

 2. Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają zastosowanie do dokumentacji zgromadzonej w związku z postępowaniem i realizacją umowy.

 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, (zwany w dalszej treści Administratorem):

   1. adres Zamawiającego: 76-200 Słupsk, ul. Artura Grottgera 13,

   2. numer telefonu: +48 59 841 00 91,

   3. numer faksu: +48 59 848 37 35,

   4. adres e-mail: sekretariat@zimslupsk.pl ,

   5. adres strony internetowej: https://www.zimslupsk.pl ,

  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w instytucji Zamawiającego: Katarzyna Pierzchalska, adres e-mail: iod@zimslupsk.pl, telefon 59 841 00 91,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

   1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w celu realizacji zadań jednostki w zakresie wynikającym z przepisów prawa w szczególności Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych);

   2. jak również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia umowy oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania i jego archiwizacji,

  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dane zostaną udostępnione w oparciu o art. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej,

  5. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych osobowych np. podmiotom świadczącym usługi IT, technologiczne oraz doradcze, w tym usługi prawne, jak również uprawnionym organom lub instytucjom publicznym upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym u Administratora,

  7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym, niepodanie określonych danych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym na oddanie w najem lokalu użytkowego lub zawarcia umowy,

  8. Jeśli reprezentuje Pani/Pan oferenta lub inny podmiot, dane kontaktowe przetwarzane są w związku z Pani/Pana funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu,

  9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, jak również Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego

  10. na podstawie art. 15 RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

  11. na podstawie art. 16 RODO posiada Pani/Pan prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  12. na podstawie art. 18 RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

  13. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

  14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych osobowych,

  15. w związku z art. 20 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych,

  16. na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowychprzed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku mgr Tomasz Orłowski
Data wytworzenia:
5 lipca 2024
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
8 lipca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku mgr Tomasz Orłowski
Data wytworzenia:
5 lipca 2024
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
8 lipca 2024
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku mgr Tomasz Orłowski
Data wytworzenia:
5 lipca 2024
Informację opublikował:
Aneta Królikowska
Data publikacji:
8 lipca 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek