Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej przy ul. S. Małachowskiego w obrębie nr 0006 Miasta Słupska

rozpoczęcie przetargu: 13.08.2024 9:00 • Urząd Miejski, pl. Zwycięstwa 3, sala nr 212

WYBIERAM SŁUPSK!


Prezydent Miasta Słupska


ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej przy ulicy S. Małachowskiego w obrębie nr 0006 Miasta Słupska.


OPIS NIERUCHOMOŚCI:


Przedmiotem przetargu jest dzierżawa gruntu o powierzchni 264 m2 stanowiącego część nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 254/14 o całkowitej powierzchni 0,2018 ha, położonej przy ul. S. Małachowskiego w obrębie nr 0006 Miasta Słupska, z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. Dla przedmiotowej nieruchomości, Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr SL1S/00069813/2.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Poniatowskiego” ww. nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny zieleni urządzonej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zasady, parametry oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (41.ZP, 43.MW) ww. planu zagospodarowania.

Działka nr 254/14 według ewidencji gruntów i budynków stanowi użytek gruntowy oznaczony symbolem Btereny mieszkaniowe.


  1. Okres dzierżawy: czas nieoznaczony od dnia podpisania umowy;

  2. Kwota wywoławcza, stanowiąca roczną wysokość czynszu: 300,00 z doliczeniem obowiązującego podatku VAT;

  3. Wadium: 30,00 zł;

  4. Postąpienie nie mniej niż: 10,00 .

  5. Zagospodarowanie: ogródek przydomowy bez możliwości zabudowy.


Czynsz za dzierżawę nieruchomości podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


WARUNKI PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się w dniu 13.08.2024 r. o godzinie 9:00 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 06.08.2024 r. na rachunek bankowy Miasta Słupska w mBank S.A. nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011
z opisem w tytule wpłaty: „WADIUM na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem działki 254/14 obręb nr 0006. W przypadku dokonania wpłaty wadium przez osoby trzecie, które nie będą uczestniczyły bezpośrednio w przetargu, w tytule należy podać dane oferenta tj. nazwisko, imię wraz z oznaczeniem numeru nieruchomości. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.


UWAGA:

Dokonanie wpłaty wadium z opisem jak wyżej jest warunkiem dopuszczenia do przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dokumentu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

- osób, przystępujących do przetargu w charakterze pełnomocnika oferenta konieczne jest posiadanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

- osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, lub z pełnomocnictwem drugiego małżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

- podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (aktualny wydruk
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego – wydruk sporządzony nie później niż na 3 dni przed dniem przetargu),

- osób, nie władających językiem polskim (cudzoziemcy), w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.


Osoby przystępujące do przetargu posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą winne okazać kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz numer REGON.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Osobie, która przegra przetarg wpłacone wadium zwracane jest w terminie 3 dni roboczych.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w pokoju 312-B Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami) lub telefonicznie
(59) 84 88 223 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 484/ZN/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 28 czerwca 2023 r. do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Uczestnikom przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu w terminie 7 dni od jego zamknięcia.

W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Słupska wstrzymuje procedury związane z wydzierżawieniem nieruchomości.

W przypadku braku zaskarżenia czynności przetargowych lub w razie uznania skargi za niezasadną organ podaje do publicznej wiadomości informację o rozstrzygnięciu przetargu, poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Maruszak Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
9 lipca 2024
Informację opublikował:
Beata Tomczak
Data publikacji:
9 lipca 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek