Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 9.10.2006 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303
otwarcie ofert: 9.10.2006 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 303
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na


zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku


1.Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
2.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
3.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku:
- System Microsoft Windows XP Professional PL SP2, licencja OEM
- Microsoft Word 2002 PL, licencja OEM
- ZEND Studio Professional lub oprogramowanie równorzędne, licencja bezterminowa, wsparcie techniczne oraz zapewnienie (aktualizacji) oprogramowania (Software Assurance) przez 3 lata
CPV 30248200-1 Licencje na oprogramowanie
4.Specyfikację istotnych warunków zamówienia będzie dostepna na stronie internetowej Zamawiającego http:/www.um.slupsk.pl- SIWZ oraz w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskim w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 307.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10.Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
11.Termin wykonania zamówienia – do 14 dni od dnia podpisania umowy.
12.Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
b)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
13.Kryteria oceny ofert - cena 100%
14.Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
15.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
Tadeusz Szemryk tel. 059-8488440
16.Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 28.09.2006r.

Dodano dnia 05.10.2006r.
Zamawiajacy informuje, iż wpłynęły następujące zapytania przetargowe:

Pyt. 1
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie oprogramowania Microsoft Word 2002, stanowiącego jedną z pozycji zamówienia, w ramach licencji OEM na MS Office 2003 Basic SP2 Polish?
Zapytanie motywowane jest faktem, że MS Office 2003 Basic SP2 Polish licencja OEM jest to równoważną do Microsoft Word 2002, co jest zgodne z art. 30 ust. 4 oraz ust. 5 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Odp:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wersji nowszej niż znajdującej się w SWIZ. Jednocześnie jeśli nastąpi zaoferowanie nowszej wersji musi być ona w kompatybilna "wstecz" z wersją zapisaną w SWIZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zoferowania wersji oprogramowania z większym zakresem aplikacji, oczywiście musi ono zawierać oprogramowanie zapisane w SWIZ.
Pyt. 2
Word 2002 OEM nie jest już sprzedawany. Wersję najnowszą 2003 nie można sprzedawać osobno (bez komputera).
Wzwiazku z tym mam pytanie, jaką wersję programu mamy oferować, czy licencje wielostanowiskowe MOLP czy produkt pudełkowy. W obu przypadkach oferowana jest wersja najnowsza produktu (2003) Licencje dodatkowo dają możliwość zamiennej instalacji wcześniejszej wersji

Odp:
Po przeprowadzeniu rozeznania na rynku stwierdzamy, że oprogramowanie jest jeszcze dostępne, a więc nie nastąpi zmiana w specyfikacji SWIZ.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
28 września 2006
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
28 września 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek