Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 16.10.2006 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303
otwarcie ofert: 16.10.2006 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 303
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro

na
zakup oprogramowania antywirusowego
dla Urzędu Miejskiego w Słupsku


1.Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
2.Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
3.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania antywirusowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku
CPV 30248200-1 Licencje na oprogramowanie
4.Specyfikację istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego siwz oraz w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskim w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 307.
5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
9.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
10.Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
11.Termin wykonania zamówienia – do 14 dni od dnia podpisania umowy.
12.Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
b)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
c)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
13.Kryteria oceny ofert - cena 100%
14.Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
15.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
Tadeusz Szemryk tel. 059-8488440
16.Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 05.10.2006r.


Dopisano dnia 10.10.2006r.:
Wpłynęły następujące zapytania przetargowe o następującej treści:
Pyt1. Ilość kont pocztowych – jeśli chodzi o ochronę serwera na Linuxie
Odp. 350 skrzynek po stronie serwera postfix

Pyt 2. Czy korzystają aktualnie Państwo z jakiegoś programu antywirusowego jeśli tak to na jakiej ilości ( nie musimy wiedzieć co to za program) i czy w momencie wygrania przedstawią Państwo kopie , skan certyfikatu lub faktury tego programu ( ma to wpływ na ofertę nawet o 30% );czy z roczną aktualizacją ?
Odp. Nie korzystamy z żadnego programu antywirusowego.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
5 października 2006
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
5 października 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek