Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Okresowy przegląd i konserwację wysokościowej osnowy szczegółowej III i IV klasy miasto Słupsk, woj. pomorskie

składanie ofert: 18.10.2006 12:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 313
otwarcie ofert: 18.10.2006 12:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 313
Prezydent Miasta Słupska, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na okresowy przegląd i konserwację wysokościowej
osnowy szczegółowej III i IV klasy
miasto Słupsk, woj. pomorskie


 1. Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach.
 2. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia ustala się na:
  Etap I – 15 grudnia 2006r.
  Etap II – 30 czerwca 2007r.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego http:/www.um.slupsk.pl : SIWZ+ szkice osnowy wysokościowej : arkusz 313.234, arkusz 313.412, arkusz 313.414, arkusz 313.421, arkusz 313.423 oraz w Wydziale Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i Katastru Urzędu Miejskim w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 313.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 7. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 8. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 9. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
 10. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;
  4. posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 wymienione w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Z 2005r. Tekst jednolity, Nr 240, poz. 2027)
   Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

 11. Kryteria oceny ofert - cena 100%
 12. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
 13. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
  Tadeusz Szemryk tel. 059-8488440
  Tadeusz Otwinowski tel. 059 8488434
 14. Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 06.10.2006r.Dopisano dnia 16.10.2006r.:

Wprowadza się zmiany treści Załącznika Nr 2 do SIWZ "Formularz ofertowy", który przyjmuje brzmienie: Załącznik Nr 2 do SIWZ.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
6 października 2006
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
6 października 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek