Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 17.10.2006 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303
otwarcie ofert: 17.10.2006 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 212
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro
na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku


 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307 nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.um.slupsk.pl :
  SIWZ
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2
  Załącznik nr 3
  Załącznik nr 4
  Załącznik nr 5
  Załącznik nr 6
  Załącznik nr 7
  Załącznik nr 8
  Załącznik nr 9
  Załącznik nr 10
  Załącznik nr 11
  Załączniki od nr 12 do nr 15
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 7. Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 8. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
 9. Termin wykonania zamówienia – do 14 dni od dnia podpisania umowy.
 10. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

 11. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
 12. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
 13. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
 14. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
  Tadeusz Szemryk tel. 059 8488440
 15. Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 06.10.2006r.
 16. CPV 30200000 - urządzenia komputerowe.


Dopisano dnia 9.10.2006r.
W związku z błędną numeracją stron SIWZ Zamawiający wyjaśnia, iż poszczególne części SIWZ mają następujące strony:
str. 1-11 - część opisowa SIWZ
str. 12-22 - załączniki nr 1-11 - parametry techniczne
str. 23-24 - załącznik nr 12 - formularz oferty
str. 25-26 - załączniki nr 13-14 - oświadczenia
str. 27-29 - załącznik nr 15 - wzór umowy

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
6 października 2006
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
6 października 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek