Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000 zł

składanie ofert: 21.11.2006 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.123
otwarcie ofert: 21.11.2006 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 110
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 60.000 EURO
na
udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego w kwocie 9.000.000 złZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie,
tel. 059 8423236, fax 059 8424297,
e-mail: urzad@um.slupsk.pl, www.slupsk.pl


Dalsze informacje oraz dokumentację przetargową można uzyskać u:
Tadeusza Szemryka, Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 307, tel 0-59-8488440, t.szemryk@um.slupsk.pl
Przemysława Sternalskiego, Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 123, tel 0-59-8488356, fax 059 8488321, p.sternalski@um.slupsk.pl
Adres, na który należy przysłać oferty:
Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 123 - Sekretariat Wydziału Finansowego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego.
Opis przedmiotu zamówienia: Kredyt długoterminowy złotowy, okres kredytowania 10 lat.
Kwota kredytu 9.000.000 PLN.
Karencja w spłacie kapitału 365 dni od następnego dnia po podpisaniu umowy. Karencja w spłacie odsetek 180 dni od następnego dnia po podpisaniu umowy.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w polskich złotych.
Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
Czas trwania zamówienia : data rozpoczęcia: 28.11.2006r.; data zakończenia: 30.11.2016 r.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Wymagane wadium: 30.000 PLN.
Warunki uczestnictwa :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:
1.aktualny wypis z rejestru handlowego,
2.zezwolenie Prezesa NBP lub inny dokument upoważniający do wykonywania czynności bankowych,
3.zaświadczenie wykonawcy z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
4.zaświadczenie wykonawcy z ZUS o braku zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne Fundusz Pracy i FGŚP,
5.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy.
Kryteria oceny ofert: cena – 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.dostępne do 20.11.2006 r.,
2.cena SIWZ w wersji papierowej – opłata w wysokości 500,- PLN + 22% VAT
Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert.

INNE INFORMACJE

Ogłoszenie zostało przesłane do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich dnia 06.10.2006 r.
Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich Dz.U. 2006/S 193-205378 w dniu 10.10.2006 r..

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy w siedzibie Zamawiającego od dnia 06.10.2006r. oraz na stronie internetowej zamawiającego –

SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13 - w dniu 07.11.2006r. uaktualniono zał. nr 15 do Budżetu m. Słupska na 2006 r.
Załącznik nr 14 - w dniu 26.10.2006r. godz. 9:10 - wymieniono błędny załącznik
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19
Załącznik nr 20
Załącznik nr 21
Załącznik nr 22
Załącznik nr 23
Załącznik nr 24
Wszytkie pliki załączników zamieszczono w formacie *.zip, zaś SIWZ w formacie *.pdf.

Dodano 18 października 2006 r. o godz. 9:10 :
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy uwzględnić zmiany określone w dokumencie Zmiany w SIWZ dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego.


Dodano 26 października 2006 r. godz. 9:10 :
Wymieniono błędny załącznik nr 14 (uchwała RM w sprawie zaciągnięcia kredytu 9 mln zł)- patrz powyżej. Załącznik ten dostępny jest także na stronie BIP UM Słupsk.


Dodano 7 listopada 2006 r. godz. 10:10 :
Uaktualniono załącznik nr 15 do Budżetu Miasta Słupska (Załącznik nr 13 do SIWZ) - patrz powyżej.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
6 października 2006
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
6 października 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek