Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie terenów zieleni osiedlowej wraz z boiskami przy ul.Wiatracznej w Słupsku – etap I – boisko do piłki koszykowej

składanie ofert: 7.11.2006 11:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 7.11.2006 11:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,
działający na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk

o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na roboty budowlane p.n. „Wykonanie terenów zieleni osiedlowej wraz z boiskami przy ul.Wiatracznej w Słupsku – etap I – boisko do piłki koszykowej”

1. SIWZ zamieszczona jest na stronie : www.rzislupsk.pl
Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku,76-200 Słupsk,ul.Banacha 12, pok. nr 1. Cena 100 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
CPV 45.21.22.21-1
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska 36 m x 26 m o konstrukcji: kruszywo naturalne gr. 30 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm, asfalt piaskowy gr.5 cm, nawierzchnia syntetyczna dwuwarstwowa gr. ok. 2 cm. Ogrodzenie o wys. 4 m z siatki w ramkach. Oświetlenie - 4 słupy typu SW7 z oprawą OUShe 150. Odwodnienie liniowe wraz z 4 studniami i przynależną siecią deszczową.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia – 2 miesiące od podpisania umowy za wyjątkiem nawierzchni syntetycznej wraz z warstwą asfaltu, które należy wykonać do 31.05.2007 r.
6. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wymogi art. 22 ust.1,
2)wykażą wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 3 boisk o nawierzchni syntetycznej i wartości każdego nie mniejszej od ceny ofertowej,
3)udzielą gwarancji i rękojmi na okres min. 3 lat.
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
7.Wadium – 5.000,00 zł
8.Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
9.Składanie ofert do godziny 11:00 dnia 07.11.2006 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.
10.Termin związania ofertą 30 dni.
11.Otwarcie ofert: 07.11.2006 r. godz. 11:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku,pok. nr 10.
12.Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Anna Budźko-Pituła tel. 059/843-31-29
13.Ogłoszenie opublikowano dnia 16.10.2006 r.: w BZP nr 275 poz. 53459 z dnia 16.10.2006 r. , na stronach internetowych www.rzislupsk.pl i www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń RZI w Słupsku ul.Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
17 października 2006
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
17 października 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek