Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Remont pokrycia dachowego segmentu D Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku, przy ulicy Hubalczyków 7

składanie ofert: 8.11.2006 10:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 8.11.2006 10:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,
działający na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk

o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na roboty budowlane pn.
Remont pokrycia dachowego segmentu D Szkoły Podstawowej nr 5 w Słupsku, przy ulicy Hubalczyków 7.

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.rzislupsk.pl
Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 20 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
CPV – 45.26.19.10 – 6 – naprawa dachów

Przedmiotem zamówienia obejmuje remont pokrycia dachowego segmentu D w Szkole Podstawowej nr 5 w Słupsku w zakresie:
1)Demontaż papy.
2)Wymiana pasów nadrynnowych.
3)Demontaż okien dachowych.
4)Badania instalacji odgromowej.
5)Łacenie połaci dachowej.
6)Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii.
7)Pokrycie blachodachówką.
8)Montaż okien połaciowych.
9)Wymiana rynien i rur spustowych.
10)Pokrycie pasów nadrynnowych papą.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia – 22.12.2006r.

5. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wymogi art. 22 ust.1,
2) wykażą wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 3 robót dekarskich porównywalnych do przedmiotu zamówienia o wartości -każdej roboty - nie mniejszej od ceny ofertowej,
3)udzielą gwarancji i rękojmi na okres min.3lat.

6. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę nw. dokumentów (ważnych na dzień składania ofert):

1)Wypełniony formularz oferty (zał.nr1 do siwz)zawierający oferowaną cenę wraz z oświadczeniami.
2)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów.
3)Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.
4)Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp
5)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
6)Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu .
7)Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
8)Wykaz wykonanych trzech robót dekarskich w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom dekarskim stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, oraz daty i miejsca wykonania.
W przypadku załączenia listy zadań dłuższej, Zamawiający do oceny ofert weźmie pod uwagę trzy pierwsze pozycje.
9)Dokumenty potwierdzające, że ww. roboty, zostały wykonane należycie.Dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w wykazie wykonanych robót.
10)Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie tych części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
11)Wykaz osób (kadry technicznej), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – kierownik budowy i kierownicy robót.
12)Kserokopie uprawnień budowlanych i ważne zaświadczenia przynależności do Izby Budowlanej osób wskazanych w ppkt 11.
13)Przedstawienie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość minimum 60.000,00 zł.
14)Formularz cenowy zawierający ceny wyszczególnionych elementów robót, jak również obowiązujący podatek VAT.
15)Szczegółowy kosztorys ofertowy.

7. Wadium – 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.

9. Składanie ofert do godziny 10:00 dnia 08.11.2006 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.

10. Termin związania ofertą 30 dni.

11. Otwarcie ofert: 08.11.2006 r. godz. 10:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 10.

12. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Anna Budźko-Pituła tel. 059/843-31-29, Bogdan Zawadzki tel. 059/843-31-29
13. Ogłoszenie opublikowano dnia 31.10.2006 r. na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl i www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Słupsk i RZI w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
31 października 2006
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
31 października 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek