Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Słupsku

składanie ofert: 20.11.2006 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303
otwarcie ofert: 20.11.2006 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 303
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na

zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Słupsku1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej
w Słupsku.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307
nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.um.slupsk.pl SIWZ
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7.Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi
w SIWZ.
9.Termin wykonania zamówienia – do 14 dni od dnia podpisania umowy.
10.Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

11.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych
przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
12.Kryteria oceny ofert – cena 100%.
13.Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
14.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
Tadeusz Szemryk tel. 059 8488440
15.Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego
Słupsku w dniu 07.11.2006r.
16.CPV 34110000-1 Samochody osobowe

Dopisano dnia 9 listopada 2006r.:
Wpłynęło zapytanie przetargowe dot. SIWZ o następującej treści:
"Czy zamawiający dopuszcza gwarancję 10 lat na perforację blach?"
Odp. Tak. W związku z tym zmienia się treść pkt.12 Zał. nr 1 do SIWZ, który przyjmuje następujące brzmienie:
"12.Gwarancja na co najmniej okres 2 lat lub 100 tys. km przebiegu, obejmująca wszelkie usterki mechaniczne. Co najmniej trzyletnia gwarancja na wady lakieru, bez względu na wybrany kolor. Co najmniej dziesięcioletnia gwarancja na całe podwozie, na perforację korozyjną blach."

Dopisano dnia 10.11.2006r.:
Wpłynęły 2 zapytania przetargowe dot. SIWZ o następującej treści:
Pyt. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza 6-letnią gwarancję na perforację blach?
Odp. - Nie. Obowiązuje dziesięcioletnia gwarancja na perforację korozyjną blach.
Pyt. 2 - Czy samochód nie musi być wyposażony w wspomaganie hamowania?
Odp. - Zgodnie z pkt. 6 i 7 Zał nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby samochód posiadał system zapobiegający blokowanie kół (ABS) oraz system wspomagający hamowanie.

Dopisano dnia 14.11.2006r.:
Wpłynęło zapytanie przetargowe o następującej treści:
Pyt. - Czy zamawiający dopuści samochód z poduszką powietrzna dla kierowcy?
Odp. - Nie. Zgodnie z pkt.5 Zał nr 1 SIWZ wymagane są poduszki przednie.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
7 listopada 2006
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
7 listopada 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek