Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Starzyńskiego w Słupsku

składanie ofert: 17.11.2006 10:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303
otwarcie ofert: 17.11.2006 10:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 303
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na
wykonanie robót budowlanych polegających na
adaptacji pomieszczeń mieszkalnych w budynku
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Słupsku przy ul. Starzyńskiego 6
na siedzibę Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


1.Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3.
2.Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.
3.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.um.slupsk.pl SIWZ i kosztorys nakładczy oraz w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307.
4.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń mieszkalnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Słupsku przy ul. Starzyńskiego 6 na siedzibę Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5.CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.Termin wykonania zamówienia - do 21 dni od dnia podpisania umowy
9.Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
e)są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
10.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 500 zł.
11.Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.
12.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303 – sekretariat Wydziału Administracyjnego, w terminie do 17 listopada 2006 r. do godz. 10:00:00
13.Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
14.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
15.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
16.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie opublikowano na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
9 listopada 2006
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
9 listopada 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek