Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa i wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Słupsku informatycznych systemów obsługi spraw obywatelskich i spraw Urzędu Stanu Cywilnego

składanie ofert: 29.11.2006 14:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303
otwarcie ofert: 29.11.2006 14:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 110
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 60.000 EURO
na dostawę i wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Słupsku
informatycznych systemów obsługi
spraw obywatelskich i spraw Urzędu Stanu Cywilnego
 1. Nazwa i adres Zamawiającego
  Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
 2. Tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.
 3. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Słupsku informatycznych systemów obsługi spraw obywatelskich i spraw Urzędu Stanu Cywilnego
  CPV 30241000-0 Oprogramowanie komputerowe.
 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.um.slupsk.pl - SIWZ oraz w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskim w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 307.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 9. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 10. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł.
 11. Termin wykonania zamówienia – do dnia 29 grudnia 2006r.
 12. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych;
  oraz spełnią pozostałe warunki zawarte w SIWZ.
  Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
 13. Kryteria oceny ofert:
  • cena oferty – waga 80%.
  • cena oferty serwisowej – waga 20%
 14. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
 15. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
  Tadeusz Szemryk tel. 059-8488440
 16. Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 21.11.2006r.

Słupsk, dnia 21.11.2006 r.

Dodano dnia 27 listopada 2006 r. o godz. 15:30
W SIWZ zmienia się
 1. punkt 3.1.1, który po zmianie otrzymuje brzmienie :
  "3.1.1.Dostarczyć licencje aplikacji i relacyjnej bazy danych. Licencje na aplikację i relacyjną bazę danych muszą być bezterminowe (nieograniczone czasowo). Licencja bazodanowa nie może być ograniczona ilością użytkowników; licencja na aplikację obsługującą system SO poprzez przeglądarkę internetową powinna obejmować minimum 10 użytkowników i obowiązywać przez okres minimum 12 miesięcy."
 2. w załączniku nr 5 do SIWZ (wzorze umowy) zmienia się § 2 pkt 3, który po zmianie otrzymuje brzmienie :
  "3. Licencja określona w punkcie 2 upoważnia do bezterminowego korzystania z Programu, z wyłączeniem aplikacji obsługującą system SO poprzez przeglądarkę internetową, która obejmuje ....... użytkowników i obowiązuje przez okres ....... miesięcy."Dodano dnia 27 listopada 2006r. godz. 17:05
Ze względu na wprowadzoną zmianę treści SIWZ , zmienia się termin składania i otwarcia ofert.
Aktualny termin składania ofert: 29.11.2006r. godz. 14:00 (było: 10:00)
Aktualny termin otwarcia ofert: 29.11.2006r. godz. 14:15 (było: 10:15)

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
21 listopada 2006
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
21 listopada 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek