Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa kompaktora

składanie ofert: 18.01.2007 12:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji - pok.8 - sekretariat
otwarcie ofert: 18.01.2007 12:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji, pokój 10Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.Banacha 12, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp, na dostawę kompaktora – maszyny do zagęszczania odpadów – szt. 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego – III etap”

1.Opis przedmiotu zamówienia.
CPV 29.52.31.50-7
Przedmiot dostawy: kompaktor – maszyna do zagęszczania odpadów – szt. 1

Kompaktor pracować będzie na kwaterze balastu przy przemieszczaniu i zagęszczaniu odpadów na składowisku.
Oferowany kompaktor musi być fabrycznie nowy, nie może być prototypem i modyfikacją innych urządzeń np. ładowarki.
Charakterystyka techniczna jest szczegółowo opisana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie www.rzislupsk.pl oraz można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 50,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Termin wykonania zamówienia do 30.03.2007 r.
6.Warunki udziału w postępowaniu:
1)w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)udzielą gwarancji na okres 36 miesięcy, obejmującej całość przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie części, urządzenia, osprzęt; bez ograniczenia mtg pracy;
3)prowadzą na terenie kraju autoryzowany serwis albo zapewnią wykonanie serwisu przez podmioty uprawnione do prowadzenia autoryzowanego serwisu;
4)wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia postępowania) a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
minimum trzy dostawy fabrycznie nowych kompaktorów, z podaniem ich wartości, daty wykonanej dostawy i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw.
5)Wykażą, że dostarczony towar będzie spełniać wymagania określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane – wymagania określone w zasadniczych i szczegółowych wymogach Wspólnoty Europejskiej, aprobatach technicznych, specyfikacjach technicznych, normach, świadectwie dopuszczenia do stosowania w Polsce lub inne wymagania określone w art.30 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6)Wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 800.000,00 zł.

7.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów:
1)Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1
2)Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
3)Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
4)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6)Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób).
8)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawyz dn. 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych).
9)Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 800.000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10)Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzech dostaw fabrycznie nowych kompaktorów, z podaniem ich wartości, daty wykonanej dostawy i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw – załącznik nr 4.
11)Oświadczenie wykonawcy potwierdzone odpowiednim dokumentem o prowadzeniu na terenie Polski autoryzowanego serwisu albo oświadczenie o zapewnieniu wykonania serwisu przez podmioty uprawnione do prowadzenia autoryzowanego serwisu (adresy).
12)Oświadczenie, że wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, obejmującej całość przedmiotu zamówienia tj. kompaktora, w tym wszystkie części, urządzenia, osprzęt; bez ograniczenia mtg pracy.
13)Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu wymaganych praw.em homologacji, certyfikatów CE, atestów lub deklaracji zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oferowanego sprzętu lub o ile jest to sprzęt produkcji zagranicznej świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów aprobat, specyfikacji i norm określonych w art. 30 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14)Informacja na temat parametrów technicznych oferowanego kompaktora wg schematu jak w opisie przedmiotu zamówienia. Załączyć DTR, foldery, zdjęcia, opisy stwierdzające jednoznacznie, że oferowany kompaktor spełnia warunki techniczne postawione w specyfikacji.

8.Wymagane wadium 10.000,00 zł.
9.Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
10.Składanie ofert do godziny 12:00 dnia 18.01.2007 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.
11.Termin związania ofertą 60 dni.
12.Otwarcie ofert: 18.01.2007 r. godz. 12:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku– pok. Nr 10.
13.Uprawnieni do kontaktów z oferentami :
Anna Budźko-Pituła tel. 059/84-33-129
14.Publikacja ogłoszenia:
Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, pl.Zwycięstwa 3 oraz www.slupsk.pl
Tablica ogłoszeń w PGK Sp. z o.o. w Słupsku, ul.Szczecińska 112 oraz www.pgkslupsk.pl
Tablica ogłoszeń w RZI w Słupsku, ul.Banacha 12 oraz www.rzislupsk.republika.pl
15. Ogłoszenie zostanie przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich do dnia 04.12.2006 r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
4 grudnia 2006
Informację opublikował:
Justyna Marglarczyk
Data publikacji:
4 grudnia 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek