Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup prasy w roku 2007 dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 15.12.2006 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303 (sekretariat Wydziału Administracyjnego)
otwarcie ofert: 15.12.2006 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I pietro), pokój 110
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro
na zakup prasy w roku 2007 dla Urzędu Miejskiego w Słupsku


 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup prasy w roku 2007 dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307 nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.um.slupsk.pl - SIWZ.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 7. Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 8. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
 9. Termin wykonania zamówienia – od 1.01. do 31.12.2007r.
 10. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 11. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
 12. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
 13. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
 14. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
  Tadeusz Szemryk tel. 059 8488440
 15. Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 6 grudnia 2006r.
 16. CPV:
  • 22200000-2 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny
  • 22210000-5 - Gazety
Słupsk, dnia 6 grudnia 2006r.

Dopisano dnia 13.12.2006r.
Wpłynęło zapytanie przetargowe następującej treści:
"Na podstawie art. 38.1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zawartych w załącznikach tytułów, które są przedmiotem zamówienia publicznego na dostawę prasy dla Urzędu Miejskiego w Słupsku:
Poz. 21 Inwestycje Komunalne - tytuł od 2006 roku zawieszony przez wydawcę
Poz. 59 Wokanda - tytuł od 2007 roku zawieszony przez wydawcę
Poz. 67. Budowlany Informator Techniczny - od 2005 roku tytuł bezpłatny można go zamówić jedynie bezpośrednio u wydawcy
Poz. 4 Głos Słupski (wydanie koszalińskie) - tytuł wydawany tylko w mutacji słupskiej, nie ma wydania koszalińskiego."

Odp. Zamawiający wprowadza następujące zmiany SIWZ:
Wykreśla się w załączniku nr 1 do SIWZ pozycje nr: 21 i 59 ze względu na zawieszenie tytułów przez wydawców.
Zmienia się treść poz. 4 załącznika nr 1 do SIWZ, która przyjmuje brzmienie: : Głos Koszaliński" ilość egzemplarzy - 1 szt.
Zamawiający nie rezygnuje z zamówienia poz. 67.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
6 grudnia 2006
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
6 grudnia 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek