Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona imprez masowych organizowanych przez Urząd Miejski w Słupsku w terminie 31.12.2006 - 30.12.2007 r.

składanie ofert: 14.12.2006 11:00 • siedzibie zamawiającego, pl. Zwycięstwa 3 pok. 100 (sekretariat Biura Promocji i Integracji Europejskiej)
otwarcie ofert: 14.12.2006 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3 (I pietro), pokój 110
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro
na ochronę imprez masowych organizowanych przez Urząd Miejski w Słupsku
w terminie 31.12.2006 - 30.12.2007 r.
 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona imprez masowych organizowanych przez Urząd
  Miejski w Słupsku w terminie 31.12.2006 - 30.12.2007 r.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim
  w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307
  nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.um.slupsk.pl - SIWZ - Uwaga : SIWZ zmieniono w dniu 07.12.2006 r. o godz. 14:00.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 7. Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
  aukcji elektronicznej.
 8. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
 9. Termin wykonania zamówienia – od 31.12.2006r. do 30.12.2007r.
 10. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące
  warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 11. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych
  przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
 12. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
 13. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
 14. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
  Tadeusz Szemryk tel. 059 8488440
 15. Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
  www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego
  Słupsku
  w dniu 6 grudnia 2006r.
 16. CPV – 75241000-7 Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego


Słupsk, dnia 6 grudnia 2006r.

Dodano w dniu 7 grudnia o godz. 14:00
Uwaga : Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmieniona.
Wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ wcześniej prosimy o sprawdzenie czy posiadają aktualną wersję
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
6 grudnia 2006
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
6 grudnia 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek