Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego

składanie ofert: 22.12.2006 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303 (Sekretariat Wydziału Administracyjnego)
otwarcie ofert: 22.12.2006 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro), pokój 110
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro
na zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Słupsku
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego
  w Słupsku.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim
  w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307
  nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.um.slupsk.pl - SIWZ + załącznik nr 5 + (załącznik nr 5 w arkuszu kalkulacyjnym)
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 7. Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
  aukcji elektronicznej.
 8. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami
  SIWZ.
 9. Termin wykonania zamówienia – od 1.01.2007 do 31.12.2007r.
 10. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące
  warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
 11. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych
  przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
 12. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
 13. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
 14. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
  Tadeusz Szemryk tel. 059 8488440
 15. Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
  www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 14.12.2006r.
 16. CPV:
  • 30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe
  • 30192000-1 – Wyroby biurowe
  • 21000000-3 - Różnego rodzaju masa papiernicza, papier i wyroby z papieru
  Słupsk, dnia 14.12.2006r.

  Dodano dnia 15 grudnia 2006 r. o godz: 15:30

  Od Wykonawców wpłyneły nastepujące pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:
  1. pytanie do poz. 4 PILOT - długopis żelowy ze wzmocnioną końcówką ze stali, gumowy uchwyt, grubość linii pisania 0,3 mm - czy Zamawiający ma na myśli długopis konkretnej nazwy w tym przypadku PILOT, czy oferent może zaproponować długopis klasy nie gorszej od wymienionego ?
   Odp. Pilot – długopis żelowy – chodzi o długopis nie gorszej jakości od PILOTA.
  2. pytanie do Poz. 14 długopis BKN - końcówka igłowa - czy Zamawiający ma na myśli
   długopis konkretnej nazwy w tym przypadku PENTEL BKN-77, czy oferent może zaproponować długopis klasy nie gorszej od wymienionego ?
   Odp. długopis BKN - chodzi o długopis nie gorszej jakości od długopisu PENTELA.
  3. pytanie do poz. 18 folia do rzutnika/100 szt./ - jaki format folii ma na myśli Zamawiający?
   odp. folia do rzutnika ma być formatu A4,
  4. pytanie do Poz. 48 koperta biała długa - bez okienka - czy Zamawiający ma na myśli kopertę samoklejącą ?
   odp. koperty długie bez okienka - chodzi o koperty samoklejące.
  5. pytanie do poz. 56-57 koperta perforowana ... - co oznacza słowo „perforowana" i jakich wymiarów mają być te koperty?
   odp. koperta perforowana - chodzi o kopertę „bezpieczną” zawierajacą wewnątrz folię zabezpieczajacą towar przed zniszczeniem, koperta C – 229mm x 324mm, koperta E – 280mm x 400mm
  6. pytanie do poz. 97 papier ksero A4 kolorowy 7500 szt./ 80g/m2 - czy Zamawiający ma na myśli kolor, intensywny czy pastelowy - od nasycenia koloru uzależniona jest cena?
   odp. papier ksero A4 kolorowy - chodzi o kolor pastelowy,
  7. pytanie do poz. 111-112 przekładki do segregatora... - ile sztuk ma liczyć opakowanie, czy
   przekładki mają być kolorowe, kartonowe, czy numeryczne?
   odp. Przekładki do segregatora - chodzi o opakowania w ilości 10 szt. Wykonane z kolorowego kartonu, nie numerowane.
  8. pytanie do poz. 123 taśma dwustronna - proszę o podanie wymiaru taśmy i ile metrów ma być taśmy na rolce?
   odp. taśma dwustronna - chodzi o taśmę o szer. 38 mm i 10m długości.
  9. pytanie do poz. 125 składanka komputerowa 240 1+0 - czy papier ma być 12 czy 6 calowy i ile składek ma liczyć karton
   odp. składanka komputerowa 240 1+0 – chodzi o 2000 składanek, 12 calowy papier.

  Podmiot publikujący:
  Urząd Miejski w Słupsku
  Informację wytworzył:
  Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
  Data wytworzenia:
  14 grudnia 2006
  Informację opublikował:
  Administrator BIP
  Data publikacji:
  14 grudnia 2006

  Urząd Miejski w Słupsku

  Urząd Miejski w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk

  tel.: (59) 84 88 300
  fax: (59) 84 23 583

  urzad@um.slupsk.pl

  Skrytki ePUAP:
  /MiastoSlupsk/SkrytkaESP
  /MiastoSlupsk/ESP

  NIP URZĘDU: 839-31-22-476
  REGON URZĘDU: 000590645

  Dane dla kontrahentów

  MIASTO SŁUPSK
  76-200 Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3

  NIP MIASTA: 839-10-05-507
  REGON MIASTA: 770979625
  KOD TERYT: 22-63-01-1

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek: 7:30 – 16:30
  wtorek: 7:30 - 15:30
  środa: 7:30 - 15:30
  czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:30

  Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

  - Referat Rejestracji Pojazdów
  - Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
  - Referat Ewidencji Ludności
  - Referat Dowodów Osobistych
  - Referat Obsługi Przedsiębiorców

  oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

  odbywa się w następujących godzinach:
  7:45 – 16:00 poniedziałek
  7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
  7:45 – 14:00 piątek