Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na:“ Wykonanie robót geodezyjnych na potrzeby Miasta Słupska “.

składanie ofert: 29.01.2007 12:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.217
otwarcie ofert: 29.01.2007 12:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
Prezydent Miasta Słupska

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na:
“ Wykonanie robót geodezyjnych na potrzeby Miasta Słupska “.

1.Przedmiotem zamówienia są bieżące roboty geodezyjne tj. podziały nieruchomości i okazania granic nieruchomości, na potrzeby Urzędu Miejskiego w Słupsku.
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Słupsku, Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, 76-200 Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 223 nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.um.slupsk.pl
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7.Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami
SIWZ.
9.Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31.12.2007r.
10.Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ (m.in.: posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia);
11.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych
przez Wykonawcę dokumentów określonych w specyfikacji SIWZ.
12.Kryteria oceny ofert – cena 70%, termin wykonania 30%, .
13.Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
14.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
Ryszard Maksymowicz tel. 059 8488310
15.Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku .
16.CPV: 74274000-0 Usługi sporządzania map

Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2007r. do godz. 12.00 w sekretariacie Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku,
Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 217.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2007r. o godz. 12.30 w sali 211 tut. urzędu.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
11 stycznia 2007
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
11 stycznia 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek