Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

składanie ofert: 26.02.2007 12:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji - pok.8 - sekretariat
otwarcie ofert: 26.02.2007 12:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji, pokój 10

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.Banacha 12, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp, na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego – III etap”

1.Opis przedmiotu zamówienia.
CPV: 25223000-0 Pojemniki z utwardzonych tworzyw sztucznych
28213100-9 Pojemniki z żelaza lub stali
Przedmiot dostawy: pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – łącznie szt. 750, w tym:
Część I - Pojemniki do selektywnej zbiórki:
szkła kolorowego - 300 szt.
szkła bezbarwnego - 100 szt.
papieru - 50 szt.
Część II - Pojemniki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych – 300 szt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część I i część II.
Charakterystyka techniczna jest szczegółowo opisana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie www.rzislupsk.pl oraz można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 50,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Termin wykonania zamówienia 3 miesiące od dnia podpisania umowy.
6.Warunki udziału w postępowaniu:
1)w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)udzielenie gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy, obejmującej całą określoną część przedmiotu zamówienia,
3)posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum jednej dostawy fabrycznie nowych pojemników, o wartości dostawy min. 80% ceny ofertowej określonej części zamówienia, z podaniem wartości dostawy, daty wykonania dostawy i odbiorcy wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostawy.
4)posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 100.000,00 zł (dla oferty na część I) i w wysokości min. 70.000,00 zł (dla oferty na część II)
5)Wniesienie wadium.


7.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów:
1)Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1
2)Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
3)Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
4)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6)Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób).
8)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy
z dn. 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych).
9)Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 100.000 zł (dla oferty na część I) i 70.000 zł (dla oferty na część II), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10)Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej dostawy fabrycznie nowych pojemników (odpowiadających części I lub części II zamówienia) o wartości dostawy min. 80% ceny ofertowej odpowiedniej części, z podaniem jej wartości, daty wykonania dostawy i odbiorcy – załącznik nr 4.
11)Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wymienionych w załączniku
nr 4.
12)Oświadczenie, że wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, obejmującej całość przedmiotu zamówienia.

13)Opis techniczny pojemników zawierający projekt graficzny poszczególnych pojemników z oznaczeniami, napisami i w kolorach zgodnych ze specyfikacją,

14) Dostarczenie przed terminem otwarcia ofert na teren bazy PGK Sp. z o.o. w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112 wzorów oferowanych pojemników (pojemnik z tworzyw sztucznych - 1 szt. i pojemnik metalowy ażurowy – 1 szt) zgodnych ze wszystkimi wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

8.Wymagane wadium:
- część I - 11.000,00 zł.
- część II – 6.000,00 zł
9.Kryterium oceny ofert w każdej z części – najniższa cena.
10.Składanie ofert do godziny 12:00 dnia 26.02.2007 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.
11.Otwarcie ofert: 26.02.2007 r. godz. 12:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji
w Słupsku– pok. Nr 10.
12.Termin związania ofertą 60 dni.
13. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
14.Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
15.Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
16.Ogłoszenie zostanie przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich do dnia 12.01.2007 r. a następnie opublikowane:
Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, pl.Zwycięstwa 3 oraz www.slupsk.pl
Tablica ogłoszeń w PGK Sp. z o.o. w Słupsku, ul.Szczecińska 112 oraz www.pgkslupsk.pl
Tablica ogłoszeń w RZI w Słupsku, ul.Banacha 12 oraz www.rzislupsk.republika.pl
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
15 stycznia 2007
Informację opublikował:
Justyna Marglarczyk
Data publikacji:
15 stycznia 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek