Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa samochodów specjalistycznych hakowych trzyosiowych – szt. 2.

składanie ofert: 1.03.2007 12:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji - pok.8 - sekretariat
otwarcie ofert: 1.03.2007 12:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji, pokój 10


Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.Banacha 12, działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp, na dostawę samochodów specjalistycznych hakowych trzyosiowych – szt. 2.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego p.n. „Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego – III etap”

1.Opis przedmiotu zamówienia.
CPV: 34.14.45.10-6
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych specjalistycznych samochodów hakowych trzyosiowych szt. 2
Samochody przeznaczone będą do przewozu odpadów komunalnych w pojemnikach (kontenerach) o dł. 5,00÷7,00 m wg normy DIN 30 722.
Wymagania techniczno - eksploatacyjne:
a)wymiary:
długość całkowita pojazdu - max. 9 900 mm,
szerokość całkowita pojazdu - max. 2 500 mm,
b)masy:
dopuszczalna masa pojazdu z nadbudową - max.11,5 Mg,
dopuszczalna masa pojazdu administracyjna - 24 Mg,
dopuszczalna masa całkowita techniczna - min. 26 Mg,
c)Urządzenie hakowe musi zostać zamontowane w zakładzie uprawnionym do montażu tego typu urządzeń, posiadać deklarację zgodności i odpowiadać wytycznym EWG oraz posiadać znak CE.

Charakterystyka techniczna jest szczegółowo opisana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie dopuszcza się ofert częściowych.

2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie www.rzislupsk.pl oraz można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 50,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Termin wykonania zamówienia 75 dni od dnia podpisania umowy.
6.Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5)udzielą gwarancji i rękojmi na okres min. 24 miesięcy - bez ograniczenia przebiegu -
na kabinę, podwozie z silnikiem i zabudowę hakową a także zapewnią pełen serwis części zamiennych w tym okresie oraz zapewnią autoryzowany serwis na terenie Polski w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym;
7)wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: minimum dwóch dostaw fabrycznie nowych samochodów hakowych trzyosiowych, o wartości dostawy min. 50% ceny ofertowej, z podaniem wartości tej dostawy, daty wykonania dostawy i odbiorcy wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostawy.
8)Wykażą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 500.000,00 zł .
9)Wnieśli wadium.

7.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów:
1)Wypełniony i podpisany formularz oferty .
2)Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
3)Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6)Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób).
8)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy
z dn. 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych).
9)Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 500.000,00 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10)Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch dostaw fabrycznie nowych samochodów hakowych trzyosiowych
o wartości dostawy min. 50% ceny ofertowej, z podaniem wartości dostawy, daty wykonania dostawy i odbiorcy.
11)Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw wymienionych w ww. wykazie
12)Oświadczenie, że wykonawca udzieli gwarancji na okres min. 24 miesięcy na kabinę, podwozie z silnikiem i zabudowę hakową, bez ograniczenia przebiegu, oraz że zapewni pełen serwis części zamiennych w tym okresie.
13)Oświadczenie wykonawcy, że posiada na terenie Polski autoryzowane podmioty uprawnione do wykonywania napraw samochodów w ramach gwarancji oraz wykonywania obsługi serwisowej samochodów w czasie gwarancji i po upływie gwarancji oraz, że w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wykonawca zapewni przybycie serwisu w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia przez zamawiającego.

14)Opis techniczny oferowanych pojazdów uwzględniający wszystkie parametry techniczne wymienione w charakterystyce technicznej (dział III ust. 3 pkt 1÷6 SIWZ).

8.Wymagane wadium - 12.000,00 zł.
9.Kryterium oceny ofert– najniższa cena.
10.Składanie ofert do godziny 12:00 dnia 01.03.2007 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.
11.Otwarcie ofert: 01.03.2007 r. godz. 12:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji
w Słupsku– pok. Nr 10.
12.Termin związania ofertą 60 dni.
13. Zawarcie umowy ramowej – nie dotyczy.
14.Dynamiczny system zakupów – nie dotyczy.
15.Aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
16.Ogłoszenie zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 15.01.2007 r. a następnie opublikowane:
Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich
Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, pl.Zwycięstwa 3 oraz www.slupsk.pl
Tablica ogłoszeń w PGK Sp. z o.o. w Słupsku, ul.Szczecińska 112 oraz www.pgkslupsk.pl
Tablica ogłoszeń w RZI w Słupsku, ul.Banacha 12 oraz www.rzislupsk..pl
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
16 stycznia 2007
Informację opublikował:
Justyna Marglarczyk
Data publikacji:
16 stycznia 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek