Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa uzbrojenia terenu osiedla Szczecinska-Koszalinska rejon ulicy Matejki w Słupsku

składanie ofert: 16.05.2007 10:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 16.05.2007 10:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,
działajacy na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartosci poniej 60 000 EURO na usługi
p.n. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa uzbrojenia terenu osiedla
Szczecinska-Koszalinska rejon ulicy Matejki w Słupsku.
1. SIWZ zamieszczona bedzie na stronie : www.rzislupsk.pl
Ponadto specyfikacje istotnych warunków zamówienia mona uzyskac w Rejonowym Zarzadzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 30 zł –płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
2. Okreslenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
CPV 74.23.22.00-6 Usługi inynierii projektowej w zakresie inynierii ladowej i wodnej
Przedmiotem zamówienia jest pełnobranowy projekt budowlano-wykonawczy
uzbrojenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rejonu ul.Matejki w Słupsku w siec kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociagowej przebiegające w ulicy Nowoprojektowanej i projekt wykonawczy dróg tymczasowych - ul.Nowoprojektowanej i odcinka ul.Matejki łaczacego ul.Nowprojektowana z istniejąca ul.Matejki.
Ulica Nowoprojektowana od północy łączy sie z ul.Koszalinską.
Załacznikiem do siwz sa warunki przyłączeniowe wydane przez gestorów mediów oraz wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczecinska-Koszalinska” wraz z załącznikiem graficznym.
3. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert czesciowych.
4. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wymagany termin wykonania zamówienia – 3,5 miesiace od daty zawarcia umowy.
6. Warunki udziału w postepowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania
1) O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy:
- posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej działalnosci lub czynnosci,jeżeli ustawy nakładaja obowiazek posiadania takich uprawnien;
- posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zamówienia;
- nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.
- Wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia niniejszegopostepowania, a jeeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch zamówien na projekty uzbrojenia terenu w branż sanitarnej i minimum dwóch zamówien na projekty drogowe odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia usługom stanowiacym przedmiot zamówienia oraz załacza dokumenty potwierdzajace naleyte wykonanie tych zamówien.
- Udziela rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata
2) Ocena spełniania powyszych warunków dokonana zostanie na podstawie
przedłożonych przez Wykonawce dokumentów:
a) Wypełniony formularz oferty
b) Dowód wniesienia wadium w wysokosci i formie akceptowalnej przez
Zamawiajacego - do oferty dołaczony oryginał gwarancji wadialnej lub kopia dowodu wpłaty poswiadczona za zgodnosc przez Wykonawce.
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych załaczonych do oferty dokumentów.
d) Oswiadczenie wykonawcy, e nie podlega wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 Prawa zamówien publicznych na formularzu oswiadczenia stanowiacym .
e) Oswiadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków okreslonych w art. 22 ust. 1 .
f) Aktualny odpis z własciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji działalnosci gospodarczej wystawiony nie wczesniej niż6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginałem przez wykonawce.
g) Oswiadczenie Wykonawcy lub aktualne zaswiadczenie własciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace odpowiednio, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaswiadczenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu – wystawione nie wczesniej ni 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert.
h) Oswiadczenie Wykonawcy lub aktualne zaswiadczenie własciwego oddziału Zakładu Ubezpieczen Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajace, e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaswiadczenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu – wystawione nie wczesniej ni 3 miesiace przed upływem terminu składania
ofert.
i) Wykaz wykonanych w ciagu ostatnich 3 lat przed dniem wszczecia niniejszego postepowania, a jeeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch zamówien na projekty uzbrojenia terenu w branż sanitarnej i minimum dwóch zamówien na projekty drogowe, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia usługom stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu oraz dat wykonania i odbiorców.
j) Dokumenty potwierdzajace, e usługi, o których mowa w pkt. i) zostały wykonane naleycie. Dokumenty musza dotyczyc pozycji ujetych w wykazie wg pkt i)
k) Wykaz osób (projektantów brany sanitarnej i drogowej), które beda
uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych niezbednych do wykonania zamówienia, a take
zakresu wykonywanych przez nich czynnosci .
l) Kserokopie uprawnien do projektowania i wane zaswiadczenia przynależosci do Izby Budowlanej osób wskazanych w pkt k).
m) Oswiadczenie o udzieleniu rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia na nie mniej ni 3 lata
n) Zamawiajacy wymaga wskazania przez wykonawce w ofercie tych czesci
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyc podwykonawcom
o) Formularz cenowy (załacznik nr 6), zawierajacy ceny wyszczególnionych
elementów projektu, jak równie obowiazujacy podatek VAT.
7. Wadium – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiac złotych)
8. Kryterium oceny ofert – najnisza cena.
9. Składanie ofert 16.05.2007 r. do godziny 10:00 w Rejonowym Zarzadzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha 12, pokój nr 8 (sekretariat).
10. Termin zwiazania oferta 30 dni.
11. Otwarcie ofert odbedzie sie dnia 16.05.2007 r. o godz. 10:15 w Rejonowym Zarzadzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha 12, pokój nr 10.
12. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Anna Budzko-Pituła tel. 059/848- 29-34
13. Ogłoszenie zostało opublikowane na portalu Urzedu Zamówien Publicznych, na stronach
internetowych: www.rzislupsk.pl, www.um.slupsk.pl oraz na tablicach ogłoszen RZI w Słupsku ul.Banacha 12 oraz Urzedu Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
11 maja 2007
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
11 maja 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek