Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie przyłącza instalacji gazów medycznych oraz wykonanie obiektu rozprężalni gazów medycznych wraz z projektem technicznym – na terenie Szpitala Wojewódzkiego w budowie w Słupsku.

składanie ofert: 15.06.2007 13:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 15.06.2007 13:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,
działający na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro na roboty budowlane pn. Wykonanie przyłącza instalacji gazów medycznych oraz wykonanie obiektu rozprężalni gazów medycznych wraz z projektem technicznym – na terenie Szpitala Wojewódzkiego w budowie w Słupsku.

1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl
Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 100 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
Wspólny słownik zamówień – CPV:
45.21.51.40-0 – obiekty szpitalne
28.86.16.00-1 – rurociągi niskociśnieniowe
45.33.00.00-9 – hydraulika i roboty sanitarne
45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
74.22.20.00-1 - usługi projektowania architektonicznego

Przedmiotem zamówienia jest:
1)wykonanie zgodnie z projektem (stanowiącym załącznik do Programu Funkcjonalno – Użytkowego) przyłącza instalacji gazów medycznych od rozdzielni głównej zlokalizowanej w budynku nr 1A do obiektu rozprężalni gazów medycznych
2)wykonanie obiektu rozprężalni gazów medycznych zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ wraz z projektem technicznym, którego wykonanie jest zadaniem przyjmującego zamówienie. Realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Szczegółowy zakres prac – wg Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Termin wykonania zamówienia – 4 miesiące od dnia podpisania umowy.
6.Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
e)Wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót instalacyjnych w zakresie instalacji gazów medycznych o łącznej wartości min. 300 tys. zł brutto i załączą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.
f)Ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100.000 zł.

2) Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów:
a)Wypełniony formularz oferty zawierający oferowaną cenę wraz z oświadczeniami.
b)Dowód wniesienia wadium w wysokości i formie akceptowalnej przez Zamawiającego - do oferty dołączony oryginał gwarancji wadialnej lub kopia dowodu wpłaty poświadczona za zgodność przez Wykonawcę.
c)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów.
d)Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych
e)Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp
f)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
g)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
h)Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
i)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
j)Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dotyczy podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
k)Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót instalacyjnych w zakresie instalacji gazów medycznych o łącznej wartości min. 300 tys. zł brutto.
l)Dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt. k) zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w ww. wykazie.
m)Wykaz osób (kadry technicznej), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – kierownik budowy.
n)Kserokopie uprawnień budowlanych i ważne zaświadczenia przynależności do Izby Budowlanej osób wskazanych w pkt m).
o)Przedstawienie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100.000 zł
p)Oświadczenie o udzieleniu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 5 lat
q)Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
r)Formularz cenowy zawierający ceny elementów zamówienia oraz podatek VAT:
-kanał żelbetowy,
-instalacje w kanale,
-budynek rozprężalni (wraz z projektem),
fundamenty pod zbiorniki tlenu (wraz z projektem),
-droga dojazdowa i plac manewrowy,
-ogrodzenie.
Koszt projektu budowlano – wykonawczego nie stanowi odrębnej pozycji.

s)Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania z wyszczególnieniem elementów jak w formularzu cenowym.

7. Wadium – 8.000,00 zł.
8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
9. Składanie ofert do godziny 13:00 dnia 15.06.2007r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.
10. Termin związania ofertą 30 dni.
11. Otwarcie ofert: 15.06.2007r. godz. 13:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku,pok. nr 10.
12. Umowa ramowa – nie dotyczy
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy
14. Aukcja elektroniczna - nie dotyczy
15. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Henryk Bielan – tel. (059) 84 32 872
16. Ogłoszenie zostało przesłane do prezesa UZP w dniu 15.05.2007r., a następnie opublikowane na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl, www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń RZI w Słupsku ul.Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
17 maja 2007
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
17 maja 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek