Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Konwersja do systemu informatycznego EWID 2000 danych opisowych i graficznych EGBiL, graficznych mapy zasadniczej oraz modernizację ewidencji gruntów budynków

składanie ofert: 18.06.2007 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.313
otwarcie ofert: 18.06.2007 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 313
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro
na konwersję do systemu informatycznego EWID 2000 danych opisowych i graficznych EGBiL, graficznych mapy zasadniczej oraz modernizację ewidencji gruntów budynków


Prezydent Miasta Słupska 76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3 wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na konwersję do systemu informatycznego EWID 2000 danych opisowych i graficznych EGBiL, graficznych mapy zasadniczej oraz modernizację ewidencji gruntów budynków:

 1. Zamówienie realizowane będzie w 3 etapach.
 2. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia ustala się na:
  • etap 1 - 3 miesiące od daty podpisania umowy
  • etap 2 - do 29 września 2007r.
  • etap 3 - do 30 kwietnia 2008r.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
 4. Warunki udziału w postępowaniu.
  W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
  1. spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
  2. posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2 wymienione w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Z 2005r. Nr 240, poz. 2087 z późn.zm.).
  3. prowadzą działalność gospodarczą adekwatną do przedmiotu zamówienia.
  4. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przeszkolonych do wykonywania prac w n/w programie (min. 2 pracowników posiadających certyfikat ukończenia szkolenia w systemie informatycznym EWID 2000
  5. dysponują doświadczeniem zawodowym, rozumianym jako zrealizowane z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od daty otwarcia ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 podobnych zamówień polegających na wykonaniu modernizacji EGBiL, konwersji do systemu EWID 2000 bazy opisowej ewidencji gruntów i budynków i baz graficznych ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej.
  6. dysponują urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia tj. licencjami na co najmniej 2 stanowiska na programy serwer bazy danych ORACLE Standard Edition One oraz EWID 2000 autorstwa firmy KPG Sp. z o.o. Z Krakowa.
  7. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
 6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.um.slupsk.pl - SIWZ oraz w Wydziale Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 313.
 7. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
 8. Kryterium oceny ofert - łączna cena za 1, 2 i 3 etap – waga 100%.
 9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 313 – sekretariat Wydziału DGKiK, w terminie do 18 czerwca 2007 r. do godz. 11:00
 10. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 14. Słownik CPV – 74225000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe.
Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 6 czerwca 2007r.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
6 czerwca 2007
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
6 czerwca 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek