Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji pokrycia dachowego Ratusza Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3

składanie ofert: 9.07.2007 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303 (Sekretariat Wydziału Administracyjnego)
otwarcie ofert: 9.07.2007 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 212
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro
na wykonanie robót budowlanych polegających na
renowacji pokrycia dachowego Ratusza Miejskiego
w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3.
 2. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.
 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.um.slupsk.pl/ :
  SIWZ
  Specyfikacja techniczna - STWiOR
  Przedmiary - część 1
  Przedmiary - część 2
  oraz w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307
 4. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na renowacji pokrycia dachowego Ratusza Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3.
  CPV 45215510-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności publicznej.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Termin wykonania zamówienia - do 30.11.2007r.
 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków - do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
  5. zatrudniali w ciągu ostatnich 6 miesięcy minimum 5 osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia
  6. wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót dekarskich na obiektach wpisanych do rejestru zabytków o łącznej powierzchni remontowanego dachu minimum 1000 m2 oraz robót dekarskich na innych obiektach o łącznej powierzchni dachów minimum 3000 m2, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót;
  7. przedstawią dokumenty dotyczące jakości oferowanych materiałów dekarskich, tj. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty, które zostaną użyte przy wykonywaniu robót budowlanych odpowiadają normom dopuszczającym do stosowania w budownictwie – aprobaty techniczne – w pełnej wersji, zwłaszcza na:dachówkę mnich-mniszka, dachówkę karpiówkę, gąsiory, papę termozgrzewalną, blachę miedzianą;
  8. udzielą rękojmi gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata;
  9. ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500.000 zł.
   Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
 8. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 7.000 zł.
 9. Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.
 10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303 – sekretariat Wydziału Administracyjnego, w terminie do 09 lipca 2007 r. do godz. 11:00
 11. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


Ogłoszenie opublikowano na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl z numerem 102303-2007 oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 18 maja 2007r.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
18 czerwca 2007
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
18 czerwca 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek