Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Udzielenie i obsługa kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną z BGK w wysokości 1.358.392 zł

składanie ofert: 4.07.2007 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 123 (sekretariat Wydziału Finansowego)
otwarcie ofert: 4.07.2007 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 110
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 211.000 EURO
udzielenie i obsługę kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną z BGK w wysokości 1.358.392 zł


ZAMAWIAJĄCY


Gmina Miejska Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie,
tel. 059 8423236, fax 059 8424297,
e-mail: urzad@um.slupsk.pl, www.slupsk.pl


Dalsze informacje oraz dokumentację przetargową można uzyskać u:
Tadeusza Szemryka, Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 307, tel 0-59-8488440, t.szemryk@um.slupsk.pl

Adres, na który należy przysłać oferty:
Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 123 - Sekretariat Wydziału Finansowego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego.
Opis przedmiotu zamówienia: Usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną z BGK z przeznaczeniem na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach Gminy Miejskiej Słupsk:
 1. Gimnazjum nr 5 przy ul. Lotha
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ul. Szymanowskiego
Kwota kredytu – 1.358.392 PLN.
Karencja w spłacie kapitału – do dnia 31 sierpnia 2008 r.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w polskich złotych.
Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
Czas trwania zamówienia : od dnia uruchomienia kredytu do 31 grudnia 2011 r.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Wymagane wadium: 5.000 PLN.

Warunki uczestnictwa:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
 1. spełniają warunki określone art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 4,
 2. wyrażą zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do dnia 31 sierpnia 2007 r.
 3. wyrażą zgodę na możliwość niewykorzystania całości lub części kredytu przez Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami,
 4. wyrażą zgodę na możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami,
 5. zobowiążą się do uruchomienia kredytu w następnym dniu po dniu zawarcia umowy.
 6. posiadają umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie.

Wymagane dokumenty:
 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg wzoru - załącznik Nr 4,
 2. Formularz ofertowy wg wzoru - załącznik Nr 1,
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 4. Zezwolenie Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie czynności bankowych objętych przedmiotem zamówienia, o ile zezwolenie takie nie wynika z przepisów prawa,
 5. Oświadczenie Wykonawcy (na formularzu ofertowym) zawierające:
  1. zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 31 sierpnia 2007r.
  2. zgodę na możliwość niewykorzystania całości lub części kredytu przez Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami,
  3. zgodę na możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami,
  4. zobowiązanie do uruchomienia kredytu w następnym dniu po dniu zawarcia umowy.
 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (dotyczy podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 9. Dowód wniesienia wadium zgodnie z punktem 9 SIWZ.
 10. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie oraz pełnomocnictwo do reprezentowania tychże podmiotów jeżeli umowa nie zawiera pełnomocnictwa.
 11. Wzór umowy uwzględniający zapisy działu 16 SIWZ aktualny wypis z rejestru handlowego,
Kryteria oceny ofert: cena – 100%
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 1. dostępne do 04.07.2007 r.,
 2. cena SIWZ w wersji papierowej – opłata w wysokości 500,- PLN + 22% VAT

Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert.

INNE INFORMACJE

Ogłoszenie opublikowano na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl z numerem 106136-2007 oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 25 czerwca 2007r.
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 - poprawiony - dodano 2007-07-03 godz. 14:20
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13 - dołączony w dniu 26.06.2007 r. o godz. 14:33
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Załącznik nr 18
Załącznik nr 19
Załącznik nr 20
Załącznik nr 21
Załącznik nr 22
Załącznik nr 23
Załącznik nr 24

Słupsk, dnia 25.06.2007r.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
25 czerwca 2007
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
25 czerwca 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek