Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie gminą

składanie ofert: 9.07.2007 9:15 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.303
otwarcie ofert: 9.07.2007 9:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 110
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211 000 euro
na zakup zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie gminą

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zintegrowanego systemu wspomagającego
zarządzanie gminą (ZSZG).

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z umową oraz Załącznik nr 1 można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307 nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.um.slupsk.pl

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7.Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.

8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi
w SIWZ.

9.Termin wykonania zamówienia:
Etap I - Zainstalowanie oraz wdrożenie z przeniesieniem baz danych do dnia 31.12.2007 r.
Etap II - Szkolenie pracowników UM zakończone wygenerowaniem sprawozdań za
I kwartał 2008 roku.

10.Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
e) wykonali w okresie ostatnich trzech lat, (licząc od dnia wszczęcia postępowania),
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie minimum dwa
porównywalne zamówienia, których przedmiotem była dostawa, wdrożenie i
uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego o wartości
minimum 750.000,00zł wspomagającego zarządzanie gminą, przy czym jedno lub
więcej zamówień łącznie spośród wykonywanych powinno potwierdzać
doświadczenie wykonawcy w zakresie:
* dostawy, wdrożenia i uruchomienia zintegrowanego systemu informatycznego
wspomagającego zarządzanie gminą, w którym oprogramowanie klienckie tegoż
systemu pracuje z wykorzystaniem przeglądarki internetowej,
* dostawy, wdrożenia i uruchomienia zintegrowanego systemu informatycznego
wspomagającego zarządzanie gminą, który został zintegrowany z istniejącym
(zewnętrznym) środowiskiem aplikacyjnym przy wykorzystaniu architektury (szyny
danych) EAI lub równoważnej np. SAP NetWeawer, dostawy, wdrożenia i
uruchomienia systemu zarządzającego obiegiem spraw i dokumentów,
f) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 5
specjalistami z doświadczeniem w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów
wspomagających zarządzanie gminą (w rozumieniu definicji Zintegrowanego systemu
wspomagającego zarządzanie gminą określonej powyżej), potwierdzonego udziałem
proponowanych specjalistów w co najmniej jednym takim projekcie o wartości
minimum 750.000,00zł;
g) złożą dowód posiadania ubezpieczenia cywilnego na kwotę min. 750 tyś. zł,


11.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych
przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

12.Kryteria oceny ofert - cena ZSZG - 40%
- cena asysty technicznej i konserwacji (roczna) – 10%
- funkcjonalność systemu ZSZG – 30%
- sposób integracji ZSZG z ewidencją ludności – 10%
- ilość oferowanych modułów ZSZG - 10%

13.Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

14.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488440

15. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń
i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 29.06.2007r.

16.CPV 3241000-0 Oprogramowanie komputerowe
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
29 czerwca 2007
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
29 czerwca 2007

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek