Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na bieżące utrzymanie lasów komunalnych miasta Słupska

składanie ofert: 12.05.2004 10:00 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, pokój 219
otwarcie ofert: 12.05.2004 10:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 220
Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, poz. 177) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na bieżące utrzymanie lasów komunalnych miasta Słupska.


 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego - Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 219.
 2. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie do 31 grudnia 2005 roku lasów komunalnych miasta Słupska, uznanych za lasy ochronne, o łącznej powierzchni 164,66ha, składających się z dwóch kompleksów tj. Lasku Północnego (powierzchnia 97,51 ha) i Lasku Południowego (powierzchnia 76,15 ha). Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac :

  1. trzebież wczesna na łącznej powierzchni 13,37ha,
  2. trzebież późna na łącznej powierzchni 16,07ha,
  3. czyszczenia późne na łącznej powierzchni 3,96ha,
  4. pielęgnacja upraw w formie czterokrotnego wykaszania chwastów w międzyrzędach i rzędach na łącznej powierzchni 2,02ha,
  5. zalesienie płazowiny, usunięcie i uprzątnięcie płazowiny wraz z przygotowaniem gleby pod przyszłe nasadzenia i jej odnowienie na powierzchni 0,45 ha.
  6. odnowienie pasów przeciwpożarowych (czterokrotne) na długości 6250 m,
  7. wykaszanie samosiewów (czterokrotne) o długości odpowiednio 650 m i 500 m o szerokości 4m na powierzchni 0,46ha,
  8. wykaszanie terenów przyległych do pasów przeciwpożarowych (czterokrotne) o szerokości 4m i powierzchni 2 ha,
  9. prowadzenie patroli przeciwpożarowych na całej powierzchni w miarę potrzeb i wystąpienia zagrożenia pożarowego średnio po 20 objazdów każdego roku około 20 km przez 1,5 godz.
  10. montaż i demontaż tablic ostrzegawczych (10 szt.) zakazujących wstępu do lasu w miarę potrzeb i wystąpienia zagrożenia pożarowego.
  11. usuwanie na całej powierzchni drzew zaatakowanych przez szkodniki pierwotne i wtórne, wywrotów, wiatrołomów, śniegołomów, suchoczubów, posuszu itp.
  12. usuwanie posuszu w koronach drzew przy ciągach pieszych (około 40 szt.).
  13. czyszczenie i naprawa budek lęgowych (100 szt.)
  14. grodzenie mrowisk (40 sztuk)
  15. naprawa paśników i wykładanie karmy w miarę potrzeb w okresie zimowym (2 sztuki)
  16. wyszukiwanie i oznaczanie drzew trocinkowych (164 sztuki - 1szt./1 ha)
  17. zbieranie zanieszyszczeń i opróżnianie koszy z wywozem śmieci na wysypisko, w terminach od 20.05 do 30.06.2004 łącznie 12 razy, od 01.07. do 31.10 2004r. i od 01.04. do 31.10 2005r. - 4 razy w miesiącu, w terminach od 01.11.2004r. do 31.03.2005r. i od 01.11. do 31.12.2005r. - 2 razy w miesiącu, łącznie 70 wywozów.
  18. bieżące usuwanie leżaniny z powierzchni 140 ha.
  19. remont (naprawa, malowanie, montaż) ławek, koszy i innych elementów, po 20 sztuk do 30 czerwca każdego roku.
  20. zakup i montaż nowych ławek i koszy drewnianych w ilości 30 sztuk
  21. bieżąca naprawa dróg i ścieżek w lasach komunalnych poprzez wyrównanie, nawiezienie i utwardzenie żużlem, około 300m2.

 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 5. Termin realizacji całości zamówienia ustala się na 31 grudnia 2005 roku. Prace cząstkowe należy wykonać w terminach podanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub po uzgodnieniu z zamawiającym.
 6. Opis warunków udziału w postępowaniu
  Ofertę może złożyć każdy Wykonawca, który otrzymał niniejszą specyfikację. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
   Oferta składana przez Wykonawcę musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, poz. 177) i wymaganiami określonymi w specyfikacji. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Przy ocenie spełniania warunków Zamawiający będzie brał pod uwagę prawidłowo wypełnione załączniki do specyfikacji i wymienione w specyfikacji dokumenty.

 7. Nie wymaga się wniesienia wadium.
 8. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami:

  • cena wykonania zamówienia - 100 %

 9. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
27 kwietnia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek