Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uzbrojenie terenu osiedla Sułkowskiego w Słupsku

składanie ofert: 27.03.2008 11:45 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 8 – sekretariat
otwarcie ofert: 27.03.2008 12:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12,, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,
76-200 Słupsk, ul. Banacha 12,
działający na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk

o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane
p.n.

Uzbrojenie terenu osiedla Sułkowskiego w Słupsku pod budownictwo jednorodzinne


1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl
Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym
Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 90,00 zł
płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45.23.21.50-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45.23.24.00-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45.23.24.10-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45.23.24.40-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania
ścieków.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu
w rejonie ul.Sułkowskiego w Słupsku w zakresie:
1)sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC SN-8 jednorodnych Dn160 do Dn315 o łącznej długości ok.950m, ze studniami rewizyjnymi i ściekowymi ulicznymi.
2)sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami, z rur PVC SN-8 jednorodnych Dn160
i Dn200 o łącznej długości ok. 1070 m, wraz ze studniami rewizyjnymi.
3)sieć wodociągowa z rur żeliwnych kielichowych z powłoką poliuretanową
na uszczelki gumowe Dn80 i Dn100 o łącznej długości ok.990 m, wraz zasuwami
i hydrantami pożarowymi.
4)inne roboty towarzyszące wynikające z dokumentacji projektowej i specyfiki terenu.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia :
Zakończenie robót – 5 (pięć) miesięcy od zawarcia umowy.

6.Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania

6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
wymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp.:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
- wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzech robót uzbrojenia terenu w zakresie branży sanitarnej o łącznej wartości nie mniejszej niż cena ofertowa wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
- dysponują kierownikiem budowy branży sanitarnej posiadającym odpowiednie uprawnienia.
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia :
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00 zł.
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.
- spełniają wymagania określone w art. 24 ust. 1 i 2.

6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie w systemie: spełnia - nie spełnia.

6.3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

a)Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych;

b)Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1;

c)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

d)Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e)Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :
a)Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzech robót uzbrojenia terenu w zakresie branży sanitarnej o łącznej wartości nie mniejszej niż cena ofertowa.
b)Dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w w ww. wykazie.
c)Wykaz osób - kierownik budowy, kierownicy robót - które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
d)Kserokopie uprawnień budowlanych i ważnych zaświadczeń o przynależności do Izby Budowlanej osób wskazanych w pkt c)

3) W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia - przedstawienie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00 zł

7. Wadium – 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych)

8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.100%

9. Termin związania ofertą 30 dni.

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

11. Ogłoszenie zostało przesłane do prezesa UZP w dniu 06.03.2008r. i opublikowane w BZP pod nr 45680-2008 a następnie opublikowane na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl, www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń : RZI w Słupsku ul. Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
6 marca 2008
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
6 marca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek