Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 9

składanie ofert: 1.04.2008 11:00 • Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 8 – sekretariat.
otwarcie ofert: 1.04.2008 11:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12,, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,
76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,
działający na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk

o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane
p.n. Termomodernizacja SP 9 przy ul. Małachowskiego

1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl
Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym
Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 80,00 zł
płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
CPV: 45.21.42.00-2 Roboty budowlane w zakresie budowy
obiektów budowlanych związanych ze
szkolnictwem
45.30.00.00-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45.33.00.00-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45.45.00.00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Przedmiotem zamówienia jest
Wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 9
przy ul. Małachowskiego w Słupsku w zakresie docieplenia elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, modernizacji instalacji c.o. wraz z innymi robotami towarzyszącymi wynikającymi z dokumentacji i technologii.

Szczegółowy zakres prac należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik do siwz.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia – 23.06.2008r. do 20.08.2008r

6.Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania

6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
wymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp.:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
- wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót termoizolacyjnych elewacji o łącznej powierzchni minimum 4000 m2, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
- dysponują kierownikiem budowy branży budowlanej i kierownikami robót sanitarnych i elektrycznych, posiadającymi odpowiednie uprawnienia.
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia :
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę minimum 300.000,00 zł.
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.
- spełniają wymagania określone w art. 24 ust. 1 i 2.


6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie w systemie: spełnia-niespełnia.


6.3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

a) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

b) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

d) Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a)Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót termomodernizacyjnych elewacji o łącznej powierzchni minimum 4000 m2, porównywalnych z przedmiotem zamówienia, czyli odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

b)Dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w ww. wykazie.

c)Wykaz osób (kierownik budowy branży budowlanej, kierownicy robót branży sanitarnej i elektrycznej), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

a)Kserokopie uprawnień budowlanych i ważnych zaświadczeń o przynależności do Izby Budowlanej osób wskazanych w pkt c)

1.W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia:

a)przedstawienie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 300.000,00 zł

7. Wadium – 16.500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych)

8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.100%

9. Termin związania ofertą 30 dni.

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

11. Ogłoszenie zostało przesłane do prezesa UZP w dniu 11.03.2008r. i opublikowane w BZP pod nr 49165-2008 a następnie opublikowane na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl, www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń RZI w Słupsku
ul.Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
13 marca 2008
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
13 marca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek