Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Swiadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 3.04.2008 11:00 • Urzędzie Miejskimw Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pok.303
otwarcie ofert: 3.04.2008 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3

o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na

świadczenie usług telefonii komórkowej
dla Urzędu Miejskiego w Słupsku


1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu
Miejskiego w Słupsku.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia SIWZ można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307
nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.um.slupsk.pl
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami
SIWZ.
9.Czas trwania umowy – 48 miesięcy od dnia podpisania umowy.
10.Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
11.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych
przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
12.Kryteria oceny ofert – cena 100%

w tym: - cena (koszt) brutto jednej minuty połączenia wewnątrz sieci operatora, połączenia
do innych operatorów telefonii komórkowej i połączenia do telefonii stacjonarnej
kablowej) – jednolita stawka za 1 minutę połączenia – 50%
- cena (koszt) połączenia międzynarodowego wewnątrz sieci operatora, do innych
operatorów telefonii komórkowej i połączenia do telefonii stacjonarnej -
jednolita stawka za 1 minutę połączenia - 5 %
- cena połączenia w roamingu wewnątrz sieci operatora, do innych
operatorów telefonii komórkowej i połączenia do telefonii stacjonarnej -
ednolita stawka za 1 minutę połączenia - 5 %
- cena (koszt) brutto jednej wiadomości sms (kraj) – 5%
- cena (koszt) brutto jednej wiadomości sms (zagranica) – 5%
- cena (koszt) brutto ryczałtu miesięcznego za rozmowy (bez ograniczenia minut)
pomiędzy numerami komórkowymi wewnątrz Urzędu Miejskiego i jednostek
organizacyjnych miasta– 15%
- cena telefonicznego abonamentu miesięcznego (przedpłaty) – 10%
- cena abonamentu miesięcznego modemu – 5%
13.Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
14.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
Tadeusz Szemryk tel. 059 8488440
15.Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego
Słupsku w dniu 18.03.2008r.
16.CPV - usługi telefonii komórkowej - 64210000-5
- telefony komórkowe - 32250000-0
- karty SIM - 32161100-0


Dodano dnia 26.03.2008r.
Zamawiający informuje, iż dnia 25.03.2008r. wpłynął protest od firmy Polkomtel Spółka Akcyjna, ul. Postępu 3, 76-200 Słupsk o następującej treści:
Protest
Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 3 kwietnia 2008r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi 3 kwietnia 2008r. o godz. 11.15. Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają nie zmienione.


Dodano dnia 01.04.2008r.
Rozstrzygnięcie protestu

W nawiązaniu do protestu Polkomtel Spółka Akcyjna, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa otrzymanego dnia 25.03.2008r. Zamawiający postanawia:

1.Uwzględnić protest w części dotyczącej pkt. 1 (pkt. VIII SIWZ) poprzez wprowadzenie informacji (wzorów), w jaki sposób będą obliczane poszczególne elementy składowe jedynego kryterium oceny ofert – ceny.
Jednocześnie zostaje zmodyfikowany formularz ofertowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ) poprzez wprowadzenie tabeli umożliwiającej wpisanie przez Wykonawcę poszczególnych części składowych ceny.
2.Udzielić odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt. 2 Protestu:
1) Oczekiwaniem Zamawiającego jest zaoferowanie takich samych stawek i cen
jednostkowych w ramach wszystkich trzech typów abonamentów.
2) Karty SIM w ilości 3 sztuk dedykowane do modemów mają zostać aktywowane
w odrębnej taryfie głosowej dedykowanej do modemów. W związku z tym, ulega
modyfikacji treść Załącznika Nr 1 do SIWZ w części dotyczącej modemów i kart SIM.
3.Oddalić protest w części dotyczącej pkt. 3, uznając zastrzeżenia do § 14 projektu umowy jako nieuzasadnione.
Postanowienie uwzględnia fakt, że rynek usług telefonii komórkowej nie jest ostatecznie ukształtowany W szczególności występuje stały spadek cen usług w związku z ofertami nowych usługodawców. Zamawiający zawierając umowę na 4 lata, musi brać tę okoliczność pod uwagę. Prawo renegocjacji cen nie ma na celu destabilizacji umowy, jej celem jest należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego, odpowiednio do zmian na rynku usług telefonii komórkowej. Prawo renegocjacji nie zostało zastrzeżone dowolnie. W § 14 ust. 1 określono, że przesłanką uprawniającą do renegocjacji umowy jest oferowanie przez Wykonawcę usług po cenach niższych więcej niż o 10 % od cen wynikających z umowy. Renegocjacje mogą być bezskuteczne. Wypowiedzenie umowy jest odpowiedzią Zamawiającego na nieobniżenie cen w wyniku renegocjacji. W celu uściślenia przesłanek wypowiedzenia umowy Zamawiający zmienia postanowienie ustępu 2 § 14 przez dodanie po wyrazach ”cen umownych usług lub aparatów„ wyrazów „odpowiednio do cen bieżącej, najkorzystniejszej, porównywalnej oferty Wykonawcy,”. W tych warunkach, gdy przesłanki prawa do renegocjacji cen i wypowiedzenia zostały precyzyjnie określone, kwestionowanie § 14 jest nieuzasadnione.
4.Oddalić protest w części dotyczącej pkt. 4, uznając zastrzeżenia do § 15 projektu umowy jako nieuzasadnione.
Postanowienie § 15 ust. 2 projektu umowy nie narusza § 66 ani § 67 PZP. Zgodnie z art. 353¹ Kodeksu cywilnego, postanowienia umowy strony mogą ukształtować według swego uznania. Jednocześnie zastrzeżenie dla wykonania zamówienia uzupełniającego cen i warunków z umowy jest uzasadnione i nie narusza reguł rynkowych. Biorąc pod uwagę, że zamówienie uzupełniające musi być udzielone najpóźniej w ciągu 3 lat od zawarcia umowy i jego wartość nie może przekroczyć 50% wartości umowy, praktycznie czas świadczenia usług może się wydłużyć o jeden rok. Utrzymanie cen z umowy w przedłużonym okresie powinno zrekompensować Wykonawcy zwiększenie wolumenu usług. Niezależnie powinna działać tendencja spadku cen usług telefonii komórkowej.
W załączeniu Zamawiający przekazuje tekst jednolity zmodyfikowanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ po zmianach.


Dodano dnia 02.04.2008r.
Zamawiający poprawia dwie oczywiste omyłki drukarskie zawarte w pkt.VIII.2 SIWZ.
Prawidłowe zapisy przyjmują treść:

" * cena (koszt) brutto ryczałtu miesięcznego za rozmowy (bez
ograniczenia minut) pomiędzy numerami komórkowymi wewnątrz
Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta (Crpnk)
-10%
* cena telefonicznego abonamentu miesięcznego – przedpłaty (Cam)
– 5%."

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
18 marca 2008
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
18 marca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek