Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup dwóch samochodów osobowych dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 1.04.2008 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.303
otwarcie ofert: 1.04.2008 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na

zakup dwóch samochodów osobowych
dla Urzędu Miejskiego w Słupsku


1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch samochodów osobowych dla Urzędu
Miejskiego w Słupsku.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia SIWZ można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307
nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.um.slupsk.pl
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami
SIWZ.
9.Termin wykonania zamówienia – 14 dni od dnia podpisania umowy.
10.Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
11.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych
przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
12.Kryteria oceny ofert – cena 100%.
13.Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
14.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
Tadeusz Szemryk tel. 059 8488440
15.Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego
Słupsku w dniu 21.02.2008r.
16.CPV - 34110000-1 Samochody osobowe

Dodano dnia 21.03.2008r.
Zmienia się treść pkt. 5 Załącznika Nr1 do SIWZ (Zadanie Nr 1), który przyjmuje brzmienie:

"5.Kolor złoty albo zbliżony (np. beżowy)- metalizowany lub czarny - perłowy."


Dodano dnia 25.03.2008r.
Zamawiający informuje, iż wpłynęło następujące zapytanie przetargowe:
Pyt. Czy zamawiający dopuszcza w samochodzie nr 1 10 lat gwarancji na perforację korozyjną blach?
Odp. Zamawiający dopuszcza w Zadaniu Nr 1 10-letnią gwarancję na perforację korozyjną blach. W związku z tym zmienia się treść Załącznika Nr 1 do SIWZ Zadanie nr 1, Pkt. 45, który przyjmuje brzmienie:
"45. Co najmniej dwuletnia gwarancja lub 100 tys. km przebiegu, obejmująca wszelkie usterki mechaniczne. Co najmniej trzyletnia gwarancja na wady lakieru, bez względu na wybrany kolor. Co najmniej dziesięcioletnia gwarancja na perforację korozyjną blach."
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
20 marca 2008
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
20 marca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek