Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Uzbrojenie terenu osiedla Przy Lesie, rejon ulicy Klonowej w Słupsku

składanie ofert: 10.04.2008 12:00 • Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 8 – sekretariat.
otwarcie ofert: 10.04.2008 12:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12,, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,
76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,
działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk
OGŁASZA
przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11ust.8 Pzp na usługę pn.
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Uzbrojenie terenu osiedla Przy Lesie,
rejon ulicy Klonowej w Słupsku

1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl
Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk,
ul. Banacha 12, pok. nr 1.
Cena 10,00 zł płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
Wspólny Słownik Zamówień – CPV:
74.23.22.00-6 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Przedmiotem zamówienia jest wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy uzbrojenia terenu i dróg tymczasowych osiedla Przy Lesie w rejonie ulicy Klonowej w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Opracowaniem projektowym należy objąć:
1) Sieć wodociągową,
2) Sieć kanalizacji sanitarnej,
3) Sieć kanalizacji deszczowej,
4) Koncepcję dróg docelowych,
5) Projekt wykonawczy dróg tymczasowych,
z włączeniem do infrastruktury miejskiej.
Opracowanie winno być zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiana dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być opracowana z podziałem na
dwa etapy realizacji przekazywane zamawiającemu sukcesywnie w nieprzekraczalnych
terminach :
- etap I – przekazanie dokumentacji i złożenie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę
do dnia 31.07.2008r.; uzyskanie pozwolenia na budowę do 31.08.2008r.,
- etap II – przekazanie dokumentacji wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę do dnia
28.02.2009r.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia – 28.02.2009r.
6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają wymagania
określone w art. 22 ust. 1 Pzp.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Strona 2 z 3
2) posiadają niezbedną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
- wykażą doświadczenie w wykonaniu w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, minimum dwóch zamówień na projekty uzbrojenia terenu
w branży sanitarnej i minimum dwóch zamówień na projekty drogowe,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia
- dysponują uprawnionymi projektantami w branży sanitarnej i drogowej,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
tj. spełniają wymagania określone w art. 24 ust. 1 i 2.
6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentów złoonych w ofercie w systemie: spełnia-nie spełnia.
6.3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
a) Oświadczenie wykonawcy, e nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych;
b) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1;
c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej ni 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawce.
d) Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające odpowiednio, e wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków i opłat, lub zaświadczenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej ni 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
e) Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, e uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej ni 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
f) Wniesienie wadium w wysokości określonej przez zamawiającego i formie zgodnej z
Pzp - do oferty dołączony oryginał dokumentu wadialnego innego niż pieniądz lub kopia
dowodu wpłaty poświadczona za zgodność przez Wykonawce.
2) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Wykaz wykonanych przez Wykonawce w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia
niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie - minimum dwóch zamówień na projekty uzbrojenia terenu w branży
sanitarnej i minimum dwóch zamówień na projekty drogowe, odpowiadających swoim
rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości,
oraz daty i miejsca wykonania.
Strona 3 z 3
b) Dokumenty potwierdzające, e usługi o których mowa wyej zostały wykonane
należycie.
c) Wykaz projektantów w branży sanitarnej i drogowej, którzy będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a take zakresu wykonywanych
przez nich czynności.
d) Uprawnienia do projektowania i ważne zaświadczenia przynależności do Izby
Budowlanej osób wskazanych w pkt c).
3) W zakresie znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia – nie wymaga sie składania dokumentów.
7. Wadium – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
8. Kryterium oceny ofert – najnisza cena.100%
9. Termin związania ofertą 30 dni.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia.
11. Ogłoszenie zostało przesłane do prezesa UZP w dniu 28.03.2008r. i opublikowane w
BZP pod nr 62946-2008, a następnie opublikowane na stronach internetowych:
www.rzislupsk.pl, www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń : RZI w Słupsku ul.
Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
28 marca 2008
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
28 marca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek