Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Renowacja ogrodzenia od strony południowo-zachodniej Ratusza Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 30.04.2008 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303
otwarcie ofert: 30.04.2008 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 212
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 150 000 euro na

wykonanie robót budowlanych polegających na
Renowacji i pracach odtworzeniowych ogrodzenia od strony
południowo-zachodniej Ratusza w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytkowego Ratusza miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3-II etap”.


1.Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3.
2.Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.
3.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.um.slupsk.pl/index.php?go=przetarg_all oraz do pobrania wersji papierowej w cenie 200 PLN w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307.
4.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Renowacji i pracach odtworzeniowych ogrodzenia od strony południowo-zachodniej Ratusza w ramach zadania „Rewaloryzacja zabytkowego Ratusza miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3-II etap”.
5.CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.Termin wykonania zamówienia – do 30.11.2008r
9.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków - do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia konserwatorskie;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
e)zatrudniali w ciągu ostatnich 12 miesięcy minimum 8 osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia;
f)wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub pod opieką konserwatorską na łączną kwotę nie mniejszą niż 1,5 mln złotych brutto, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót;
g)przedstawią dokumenty o nadzorze konserwatorskim na robotach budowlanych na obiektach zabytkowych lub pod opieką konserwatorską o wartości nie mniej niż 1 mln złotych brutto, realizowanych w okresie ostatnich 3 lat;
h)przedstawią dokumenty dotyczące jakości oferowanych materiałów, tj. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczonych produktów, które zostaną użyte przy wykonywaniu robót budowlanych odpowiadają normom dopuszczającym do stosowania w budownictwie – aprobaty techniczne – w pełnej wersji, zwłaszcza na: beton, blachę, cegłę gotycką, kształtki ceramiczne, farby epoksydowe, farbę historyczną, impregnat do murów, preparat glono i grzybobójczy, tynki renowacyjne, utwardzacz do wyrobów epoksydowych, zaprawę spoinującą ;
i)udzielą rękojmi gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia na nie mniej niż
5 lat;
j)ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 500.000 zł.
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
10.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 9.000 zł.
11.Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.
12.Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 07 kwietnia 2008r.

Pliki do pobrania:
Dokumentacja

Dodano dnia 23.04.2008r.
Wprowadza się następujące zmiany SIWZ:

1. Zmienia się treść pkt. III SIWZ poprzez dodanie pkt. 3 o następującej treści:

"SIWZ – III.3 Opis przedmiotu zamówienia

W związku z długim i etapowym procesem technologicznym uzyskania potrzebnych do wykonania zadania kształtek ceramicznych proces renowacji ogrodzenia Ratusza Miejskiego w Słupsku został podzielony na dwa etapy.

ETAP I – obejmuje głównie:
1.wykonanie prac fundamentowych wraz z odtworzeniem rdzenia cokołu ogrodzenia niskiego o wysokości 1,2m i długości 26m od strony ul. Deotymy po uprzednim rozebraniu ogrodzenia pierwotnego wraz z wykonaniem izolacji poziomych i pionowych po uprzednim zabezpieczeniu terenu, wykonanie naprawy i przygotowanie do montażu krat stalowych, wywóz ziemi i gruzu z terenu budowy - wg do SIWZ załączonego przedmiaru robót,
2.wykonanie prac fundamentowych wraz z robotami towarzyszącymi (drenaż liniowy) ogrodzenia wysokiego o długości 38,6m od strony ul. Deotymy po uprzednim rozebraniu licowania cokołu oraz ostrożnym rozebraniem elementów wskazanych do rozbiórki, wykonaniem izolacji poziomych i pionowych, przekucie uszkodzonych cegieł do wysokości krenelaża, montaż i naprawa krat stalowych, wykonanie tynków blend wraz z ich malowaniem - wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót,
3.wykonanie zabezpieczenia części ogrodzenia od Placu Zwycięstwa wraz z jego częściową renowacją - wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót,
Etap I –realizacja do dnia 30 listopada 2008r.ETAP II – obejmuje głównie:
1.wykonanie prac wykończeniowych ogrodzenia niskiego o długości 26m od strony ul. Deotymy polegających na licowaniu elementów ogrodzenia kształtkami ceramicznymi, wykonaniu słupków, przekryć z kształtek ceramicznych szkliwionych, montażu krat stalowych, spoinowaniu lica murów, wykonanie tynków blend wraz z ich malowaniem, czyszczeniem i hydrofobizacją całego ogrodzenia, demontażem zabezpieczeń - wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót,
2.wykonanie prac wykończeniowych ogrodzenia wysokiego o długości 38,6m od strony ul. Deotymy renowację ogrodzenia w części słupów oraz krenelaża, renowację gzymsu pośredniego ogrodzenia, czyszczenie i hydrofobizację całego ogrodzenia, prace porządkowe - wg załączonego do SIWZ przedmiaru robót,
Etap II – realizacja do 30 czerwca 2009r.”2. Zmienia się pkt IV SIWZ, który przyjmuje brzmienie:

„IV. Wymagany termin wykonania zamówienia : 30 czerwca 2009 r.”

3. Zmienia się treść pkt XVII.5 SIWZ, który przyjmuje brzmienie:

„XVII. 5. Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.”

4. Zmienia się treść pkt. XIV.3 SIWZ, który przyjmuje brzmienie:

„XIV.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie.”

5. Zmienia się treść pkt. XV.1 SIWZ, który przyjmuje brzmienie:

„XV.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia w dniu podpisania umowy zabezpiecze zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej
podanej w ofercie.”

6. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 SIWZ (§ 15. ust.1), który przyjmuje brzmienie:

„§ 15.1 Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, tj. ................................... zł, w formie: ................... w dniu podpisania umowy.”


7. Zmienia się treść pkt. XXVIII SIWZ (pkt 10), który przyjmuje brzmienie:

„XXVIII.10. Dokumentacja projektowa:
Przedmiar i kosztorys nakładczy – I etap
Przedmiar i kosztorys nakładczy – II etap
Projekt budowlany – architektura
Projekt budowlany – konstrukcja + ekspertyza
STWiOR.”

Do pobrania
Dokumentacja - zmiany
Dodano dnia 24.04.2008r.
Wprowadza się następujące zmiany SIWZ:


1.Zmienia się treść pkt. X.7 SIWZ, który przyjmuje brzmienie:

"X.7. Opakowanie oferty.
Ofertę należy zamieścić w kopercie zewnętrznej i wewnętrznej opisanych nazwą
przetargu i adresem Zamawiającego i Wykonawcy:
„Oferta: Renowacja i prace odtworzeniowe ogrodzenia od strony
południowo-zachodniej Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3”.
Nie otwierać przed 30.04.2008 r. do godz. 11:15”


2.Zmienia się treść pkt. XI. 1 i 2 SIWZ, które przyjmują brzmienie:

"Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Składanie ofert do dnia 30.04.2008 r. do godziny 11:00 w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 303 (sekretariat Wydziału Administracyjnego).
2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30.04.2008 r. o godz. 11:15 w Urzędzie Miejskim w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3, pokój nr 212 (sala konferencyjna na II piętrze)."3. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy), pkt 1 i 2, które przyjmują brzmienie:

"1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego dnia ........................ w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 3,

o f e r u j e m y wykonanie robót budowlanych p.n. :

Renowacja i prace odtworzeniowe ogrodzenia od strony
południowo-zachodniej Ratusza w ramach zadania Rewaloryzacja zabytkowego ratusza w Słupsku,Plac Zwycięstwa 3 - II etap.


zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
za cenę:

ETAP -I
netto: .................................................................... zł

Podatek VAT ......... ....................... .................................. zł

Wartość łącznie: ............................................................... zł brutto

słownie brutto :.................................................................................................................

ETAP -II
netto: ................................................................... zł

Podatek VAT ......... ....................... .................................. zł

Wartość łącznie: ............................................................... zł brutto

słownie brutto :.................................................................................................................OGÓŁEM:
netto: .................................................................... zł

Podatek VAT ......... ....................... .................................. zł

Wartość łącznie: ............................................................... zł brutto

słownie brutto :.................................................................................................................

zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym.

2. Zamówienie wykonamy w terminie:

ETAP I - .....................................................

ETAP II - ....................................................."Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
7 kwietnia 2008
Informację opublikował:
Halina Subocz
Data publikacji:
7 kwietnia 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek