Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego

składanie ofert: 9.07.2004 11:00 • w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 pol. 123
otwarcie ofert: 9.07.2004 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro), pokój 110
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 EURO
na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego


ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie,
tel. 059 8423236, fax 059 8424297, e-mail: urzad@um.slupsk.pl, www.slupsk.pl.

Dalsze informacje oraz dokumentację przetargową można uzyskać u:

 • Henryka Kowalskiego, Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 302,
  tel 0-59-8488408, fax 059 8488321, h.kowalski@um.slupsk.pl
 • Przemysława Sternalskiego, Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 123, tel 0-59-8488356,


Adres, na którym należy przesłać oferty:
Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 123 - Sekretariat Wydziału Finansowego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego.

Opis przedmiotu zamówienia: Kredyt długoterminowy złotowy, okres kredytowania 10 lat.
Kwota kredytu 30.000.000 PLN. Uruchomienie kredytu będzie następowało w 3 transzach.
Spłata kapitału i odsetek nastąpi począwszy od 1.01.2005r. w ratach miesięcznych do lipca 2014r.
Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą usługi będą dokonywane w polskich złotych.
Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00.
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
Czas trwania zamówienia : data rozpoczęcia: 09.07.2004r.; data zakończenia: 23.07.2014 r..

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
Wymagane wadium: 100.000 PLN.

Warunki uczestnictwa :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:

 • Aktualny wypis z rejestru handlowego,
 • statut banku,
 • zezwolenie Prezesa NBP lub inny dokument upoważniający do wykonywania czynności bankowych,
 • zaświadczenie wykonawcy z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
 • zaświadczenie wykonawcy z ZUS o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • bilans banku oraz rachunek zysków i strat za lata 2001, 2002, 2003 bądź z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 3 lata,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 19 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy..

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: dostępne do 08.07.2004, cena - 45,- PLN

Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostatecznego terminu składania ofert.

INNE INFORMACJE
Ogłoszenie zostało zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 78 z dnia 20.05.2004 pod pozycją 24731.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
17 maja 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
17 maja 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek