Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Udzielenie i obsługę kredytu termomodernizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 21.04.2008 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.123
otwarcie ofert: 21.04.2008 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro), pokój 110
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 206.000.000 euro na

Udzielenie i obsługę kredytu
termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną
z BGK w wysokości 580.000 zł


ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie,
tel. 059 8423236, fax 059 8424297,
e-mail: urzad@um.slupsk.pl, www.slupsk.pl


Dalsze informacje oraz dokumentację przetargową można uzyskać u:
Tadeusza Szemryka, Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 307, tel 0-59-8488440, t.szemryk@um.slupsk.pl

Adres, na który należy przysłać oferty:
Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 123 - Sekretariat Wydziału Finansowego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Udzielenie i obsługę kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną z BGK w wysokości 580.000 zł
Opis przedmiotu zamówienia: Usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną z BGK w wysokości 580.000 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku Gminy Miejskiej Słupsk:
Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Małachowskiego 9 w Słupsku.
Kwota kredytu: 580.000 zł
Karencja w spłacie kapitału – do dnia 31 grudnia 2008r..
Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w polskich złotych.
Nomenklatura - Wspólny słownik zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych.
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
Czas trwania zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Wymagane wadium: 2.500 PLN.
Warunki uczestnictwa :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
2. Formularz ofertowy wg wzoru.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4. Zezwolenie Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie czynności
bankowych objętych przedmiotem zamówienia, o ile zezwolenie takie nie wynika
z przepisów prawa,
5. Oświadczenie Wykonawcy (na formularzu ofertowym) zawierające:
- zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 31 grudnia 2008r.
- zgodę na możliwość niewykorzystania całości lub części kredytu przez Zamawiającego
bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
- zgodę na możliwość wcześniejszej spłaty części kredytu przez Zamawiającego bez
ponoszenia dodatkowych kosztów,
- zobowiązanie do uruchomienia kredytu w następnym dniu po dniu zawarcia umowy.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Dowód wniesienia wadium zgodnie z punktem 9 SIWZ.
10. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie oraz pełnomocnictwo do reprezentowania tychże podmiotów jeżeli umowa nie zawiera pełnomocnictwa.
11. Wzór umowy uwzględniający zapisy działu 16 SIWZ.


Kryteria oceny ofert: cena – 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ :
1.dostępne do 21.04.2008r.,
2.cena SIWZ w wersji papierowej – opłata w wysokości 500,- PLN + 22% VAT
Termin związania ofertą: 30 dn i od terminu składania ofert.

INNE INFORMACJE

Ogłoszenie zostało przesłane do Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 08.04.2008r.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego – www.um.slupsk.pl od dnia 08.04.2008.

Pliki do pobrania:
Załączniki od 1 do 14 - 28 891 KB
Załączniki od 15 do 17 - 40 009 KB
Załącznik 18 - 13 329 KB
Załączniki od 19 do 22 - 36 237 KB


Dodano dnia 16.04.2008r.
Zamawiający informuje, iż wpłynęły następujące zapytania przetargowe:

„W związku z postępowaniem przetargowym na udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 580.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, prosimy o:
1)pilne przesłanie drogą e-mailową, ze względu na krótki czas do złożenia oferty niżej wymienionych dokumentów:
- aktualna prognoza długu (z planowanymi dochodami w okresie kredytowania, tj. 2008-
2013),
- informację, czy gmina jest udziałowcem spółek prawa handlowego, jeżeli tak, w jakich
i podanie ich REGON
- karty audytu.
2)Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody (np. w postaci jednego zdania) na przesłanie niżej wymienionych dokumentów po ewentualnym wyborze naszej oferty:
- Absolutorium dla Zarządu za 2007 rok,
- wykonanie budżetu (dochody i wydatki) za 2006 oraz 2007r. według załączonej tabeli,
- Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok,
- Uchwała RIO nt możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 580.000,00 zł,
- Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2008 rok,
- Aktualne (1 miesiąc) zaświadczenia ZUS i US,
- Dokumenty dotyczące inwestycji lub określenie terminu ich dostarczenia – o ile Gmina
ich jeszcze nie posiada:
- prawomocne pozwolenie na budowę,
- umowę z wykonawcą,
- harmonogram rzeczowo-finansowy o ile jest sporządzony dla inwestycji,
- zbilansowanie środków na realizację inwestycji,
- udokumentowanie własności nieruchomości (odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
na której realizowana jest inwestycja),
- audyt energetyczny,
- inne wymagane prawem (Ustawą o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych).
3)Zwracamy się o zmianę treści SIWZ zapisów: punkt 4. podpunkt 4.1., punkt 6. podpunkt 6.2.5.4., punkt 16. podpunkt 16.3, gdyż BGK w umowie zawartej z Bankiem (zgodnie z ustawą) zastrzegł, iż warunkiem uruchomienia kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest przyznanie przez BGK premii termomodernizacyjnej, o której jest mowa w ustawie.
Przyznanie premii termomodernizacyjnej jest poprzedzone podpisaniem umowy kredytowej, złożeniem przez Zamawiającego wniosku o premię termomodernizacyjną oraz pozytywna weryfikacją audytu energetycznego, który wraz z umową i wnioskiem o premię Bank przesyła do BGK.
Ponadto kredyt nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów poniesionych przez Zamawiającego przed datą decyzji BGK o przyznaniu premii termomodernizacyjnej, czy też po przyznaniu premii na ich refundację.”

Odp. 1 – Uzupełnia się treść SIWZ o:
- aktualną prognozę długu (z planowanymi dochodami w okresie kredytowania, tj. 2008-
2013),
- informację, czy gmina jest udziałowcem spółek prawa handlowego, wraz z podaniem ich
firm (nazw) i nr REGON
- karty audytu.

Odp. 2 – Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza następujące dokumenty:
- Absolutorium dla Zarządu za 2007 rok,
- Uchwałę RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok,
- Uchwałę RIO nt możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 580.000,00 zł,
- Uchwałę RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2008 rok,
- Aktualne (3 miesiące) zaświadczenia ZUS i US,
- Dokumenty dotyczące inwestycji lub określenie terminu ich dostarczenia:
- prawomocne pozwolenie na budowę,
- umowę z wykonawcą,
- harmonogram rzeczowo-finansowy o ile jest sporządzony dla inwestycji,
- zbilansowanie środków na realizację inwestycji,
- udokumentowanie własności nieruchomości (odpis z księgi wieczystej
nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja),
- audyt energetyczny,
- inne wymagane prawem (Ustawą o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych).
Dane dotyczące wykonania budżetu (dochody i wydatki) za 2006 oraz 2007r. są zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu za lata 2006-2007 stanowiące załączniki do SIWZ.

Odp. 3 - Zmienia się treść pkt 4.1 SIWZ poprzez dodanie słów:
„pod warunkiem otrzymania z BGK zawiadomienia o przyznaniu premii
termomodernizacyjnej i potrąceniu wynagrodzenia prowizyjnego dla BGK
w wysokości 0,6% przyznanej premii.”

Zmienia się treść pkt. 6.2.5.4 SIWZ poprzez dodanie słów:
„pod warunkiem otrzymania z BGK zawiadomienia o przyznaniu premii
termomodernizacyjnej i potrąceniu wynagrodzenia prowizyjnego dla BGK
w wysokości 0,6% przyznanej premii.”

Zmienia się treść pkt. 16.3 SIWZ poprzez dodanie słów:
„pod warunkiem otrzymania z BGK zawiadomienia o przyznaniu premii
termomodernizacyjnej i potrąceniu wynagrodzenia prowizyjnego dla BGK
w wysokości 0,6% przyznanej premii.”

Do pobrania:
Dokumenty dodatkowe - 493 KB


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
8 kwietnia 2008
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
8 kwietnia 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek