Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego – Pracownie drzewne” (ul. Koszalińska w Słupsku)

składanie ofert: 22.04.2008 12:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 22.04.2008 12:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,
działający na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.150.000 euro na usługę opracowania dokumentacji projektowej
pn. „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego – Pracownie drzewne”
(ul. Koszalińska w Słupsku)

1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl. Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym
Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 10 zł płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
CPV 74.22.40.00-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego pełnobranżowego
projektu budowlano-wykonawczego obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego -pracownie drzewne przy ul. Koszalińskiej w Słupsku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Opracowaniem projektowym należy objąć:
1)Budowę nowych pracowni drzewnych i budowlanych zgodnie z „Miejscowym Planem Zagospodarowanie Przestrzennego przy ul.Koszalińskiej w Słupsku” (załączniki do siwz) wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, odpylającą, elektrycznymi (w tym siłowa do maszyn i urządzeń, sygnalizacji włamania, p.poż., teleinformatyczna, monitoring kamerowy, oświetlenie zewnętrzne budynku), sieciami i przyłączami w miarę potrzeb (ewentualna możliwość wykorzystania istniejących) i pozwoleniem na budowę.
2)Zagospodarowanie terenu z zielenią, małą architekturą (ogrodzenie), drogami, chodnikami, miejscami parkingowymi w niezbędnym zakresie i oświetleniem terenu.
3)Technologię i wyposażenie obiektu.
4)Kolorystykę elewacji i pomieszczeń .

Wymagane jest przekazanie dokumentacji i złożenie wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę do dnia 31.08.2008r.; uzyskanie pozwolenia na budowę do 30.09.2008r.,


3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia – 30.09.2008r.

6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp.:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
- wykażą doświadczenie w wykonaniu w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min. 2 projektów budowy lub przebudowy i modernizacji obiektów użyteczności publicznej, hal przemysłowych lub hal warsztatowych, każdy o kubaturze min. 7,5 tys. m3, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.
- dysponują uprawnionymi projektantami w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej,
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia,
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. spełniają wymagania określone w art. 24 ust. 1 i 2.

6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie w systemie: spełnia-niespełnia.

6.3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności i niepodlegania wykluczeniu na podst. Art. 24 Pzp:
a)wniesienie wadium w wysokości określonej przez zamawiającego i formie zgodnej z Pzp - do oferty dołączony oryginał dokumentu wadialnego innego niż pieniądz lub kopia dowodu wpłaty poświadczona za zgodność przez Wykonawcę.
b)Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień
c)Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.
d)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
e)Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
f)Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

a)Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. 2 projektów budowy lub przebudowy i modernizacji obiektów użyteczności publicznej, hal przemysłowych lub hal warsztatowych, każdy o kubaturze min. 7,5 tys. m3 odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

b)Dokumenty potwierdzające, że usługi o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą dotyczyć pozycji wymienionych w wykazie.

c)Wykaz projektantów w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej
i elektrycznej, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności .

d)Uprawnienia do projektowania i ważne zaświadczenia przynależności do Izby Budowlanej osób wskazanych w pkt c)

3) W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia – nie wymaga się składania dokumentów.

7. Wadium – 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych)

8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.100%

9. Składanie ofert do godziny 12:00 dnia 22.04.2008r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 8 – sekretariat.

10. Termin związania ofertą 30 dni.

11. Otwarcie ofert: 22.04.2008r. o godz. 12:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 10.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

13. Ogłoszenie zostało przesłane do prezesa UZP w dniu 11.04.2008r. i opublikowane w BZP pod nr 74853-2008, a następnie opublikowane na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl, www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń RZI w Słupsku ul.Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska pl.Zwycięstwa 3.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2008
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
11 kwietnia 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek