Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Remont pomieszczeń 211, 212 i przedsionka Ratusza miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 6.06.2008 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.303
otwarcie ofert: 6.06.2008 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro), pokój 110
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 150 000 euro na

Wykonanie robót budowlanych polegających na
Remoncie pomieszczeń sali 211, 212 i przedsionka zabytkowego Ratusza miejskiego w Słupsku wraz z klimatyzacją sali 211- Plac Zwycięstwa 3


1.Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3.
2.Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.
3.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ wraz z dokumentacją projektową i kosztorysami nakładczymi+ projekt umowy będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.um.slupsk.pl/index.php?go=przetarg_all oraz do pobrania wersji papierowej w cenie 200 PLN w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307.
4.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń sali 211, 212 i przedsionka zabytkowego Ratusza miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wraz z klimatyzacją sali 211 w ramach zadania „Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowego Ratusza miejskiego w Słupsku wraz z utworzeniem Centrum Promocji Regionu”. W zakres zamówienia wchodzi:
zadanie nr 1 – Remont pomieszczeń sali 211, 212 i przedsionka, w tym: renowacja boazerii w sali 211, 212 i przedsionku, konserwacja fryzu malarskiego w sali 212, uzupełnienie tynków i malowanie pomieszczeń, renowacja posadzek parkietowych;
zadanie nr 2 – wykonanie klimatyzacji w sali 211, w tym:
- roboty ogólnobudowlane – dla centrali wentylacyjnej i klimatyzatorów ( rozbiórki stropów i posadzek, wzmocnienie stropu płytą żelbetową, wzmocnienie otworów w stropie,montaż konstrukcji wsporniczych pod urządzenia klimatyzacyjne, wykonanie platformy na sprężarki, naprawa pokrycia dachowego;
- roboty technologiczne – montaż kanałów wentylacyjnych i uzbrojenie, montaż izolacji termo-akustycznej przewodów wentylacyjnych, montaż centrali wentylacyjnej i klimatyzatorów, serwisowe uruchomienie i regulacja centrali wentylacyjnej oraz serwisowe uruchomienie klimatyzatorów;
- roboty elektryczne - wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznej dla klimatyzacji sali 211.
5.CPV 45223000-6 Konstrukcje
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.Termin wykonania zamówienia – do 14 sierpnia 2008r.
9.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków - do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia konserwatorskie lub zapewniają kierowanie budową przez osobę posiadającą uprawnienia konserwatorskie;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
e)wykażą minimum 2 roboty budowlane wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. złotych brutto za każdą z nich, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót;
f)udzielą rękojmi gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia na nie mniej niż
3 lata;
g)ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 300.000 zł.
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
10.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł.
11.Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena.
12.Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
13.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 16 maja 2008r.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
16 maja 2008
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
16 maja 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek