Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na wykonanie pomiaru sytuacyjno-wysokościowego

składanie ofert: 3.07.2008 12:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.313
otwarcie ofert: 3.07.2008 12:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 , pokój 313
Prezydent Miasta Słupska 76-200 Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3 wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206.000 euro na

Pomiar sytuacyjno-wysokościowy elementów naziemnych urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego, słupów energetycznych, latarni, ogrodzeń oraz części fakultatywnej mapy zasadniczej dotyczącej działu KOMUNIKACJA instrukcji K-1


1. Zakres prac:
analiza pozyskanych materiałów z Wydziału Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku.
wykonanie nowego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego elementów wyszczególnionych w pkt. II.
zaimportowanie i uaktualnienie bazy graficznej miasta Słupska wynikami pomiaru sytuacyjno-wysokościowego.
Wygenerowanie i wydrukowanie 22 arkuszy mapy zasadniczej w skali 1:500 na dobrej jakości folii kreślarskiej w technice kolorowej i w układzie odwzorowania „65” (godła arkuszy wyszczególnione są w warunkach technicznych).
opracowanie dokumentacji technicznej z wykonanych prac i przekazanie jej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku.
2. Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia ustala się na dzień 15 grudnia 2008 roku.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewiduje się zamówień
uzupełniających.
4. Warunki udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
posiadają uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 wymienione w art 43 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia
nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art 24 ustawy
5. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych
przez wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem: www.um.slupsk.pl oraz w Wydziale Dokumentacji
Geodezyjno – Kartograficznej i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku, 76 - 200 Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 313.
7. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.
8. Kryterium oceny ofert – waga 100%.
9. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
13. Słownik CPV – 74225000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe.

Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 18 czerwca 2008r.

Dodano dnia 24.06.2008r.
Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące zapytania przetargowe:
Pyt. 1. 1.Prosimy o podanie informacji na temat opłaty za ośrodek dotyczącej w/w zamówienia.
Odp. Wysokość opłaty za czynności ośrodka dotyczące ww. zamówienia, stosownie do tabeli II, lp.3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego (Dz.U.Nr 37, poz. 333) wyniesie 2 095,00 zł.

Pyt. 2. W jaki sposób Zamawiający przewiduje zaimportowanie i uaktualnienie bazy graficznej miasta Słupska?
Odp. Baza graficzna miasta Słupska prowadzona jest w systemie TurboEWID v. 7.4 autorstwa firmy GEOMATYKA – KRAKÓW S.C. Najprostszym formatem importu danych zasilających bazę graficzną jest format kcd właściwy temu systemowi. Zamawiający nie narzuca określonego sposobu zaimportowania danych do bazy, gdyż uważa, że ustalenie tego sposobu należy do Wykonawcy. Import ten musi jednak zapewnić obiektowość danych zgodną z instrukcją K-1, określać źródło pochodzenia danych – nr operatu archiwalnego dla danych wprowadzonych z materiałów przyjętych do zasobu lub KERG roboty dla elementów pozostałych.

Pyt. 3. Czy zakres nowego pomiaru sytuacyjnego ma obejmować elementy brakujące, które nie można było pozyskać z operatów?
Odp. Tak. Pomiar sytuacyjny ma obejmować tylko te elementy, których nie można było pozyskać z operatów znajdujących się w zasobie.

Pyt. 4. Czy istniejąca baza numeryczna zawiera pełną treść mapy zasadniczej (istniejącej analogowej)?
Odp. Istniejąca baza numeryczna nie zawiera pełnej treści mapy zasadniczej.

Pyt. 5. Czy Zamawiający przewiduje również digitalizację części treści mapy zasadniczej (w zakresie przebiegu sieci podziemnego uzbrojenia terenu), w przypadku braku danych z operatów?
Odp. Tak. Przewiduje się digitalizację części treści mapy zasadniczej w przypadku braku danych z operatów technicznych, a zawartych na obecnie prowadzonej analogowej mapie zasadniczej.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
18 czerwca 2008
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
18 czerwca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek