Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Sporządzenie dokumentacji dla zadania pn. ”Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku”

składanie ofert: 4.07.2008 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.303
otwarcie ofert: 4.07.2008 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (III piętro), pokój 303
Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro
na
Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku”.


1. Przedmiotem zamówienia jest Sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla
zadania pn. ”Remont budynku przy ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku”, budynek
jest podpiwniczony z trzema kondygnacjami nadziemnymi, o pow. całkowitej 730 m²,
kubaturze 4.862 m³ i powierzchnia zabudowy 376m².
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: inwentaryzacji budynku; pełnobranżowej
dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiOR z podziałem na kondygnacje;
dokumentacji na konieczne przyłącza wraz z uzgodnieniami; dokumentacji projektowej
i kosztorysowej windy dla osób niepełnosprawnych.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia SIWZ można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307
nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.um.slupsk.pl
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł
9.Wymagany termin wykonania zamówienia:
Etap I – kompletna dokumentacja dla remontu parteru budynku z instalacjami - do 23.07.2008r.
Etap II – kompletna dokumentacja dla pozostałych kondygnacji budynku - do 29.08.2008r
10. Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
e)zamówienie zostanie wykonane zgodnie z terminem określonym w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia
11.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych
przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
12.Kryteria oceny ofert - cena - 100 %
13.Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
14.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
Pani Halina Subocz- inspektor d/s budowlanych Wydziału Administracyjnego w Urzędzie Miejskim
w Słupsku nr tel. 0-59 84-88-408 i Pan Tadeusz Szemryk – Kierownik Referatu Zamówień
Publicznych w Urzędzie Miejskim w Słupsku tel: 0-59 84-88-440
15.Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego
Słupsku w dniu 26 czerwca 2008 r.
16.CPV - 74232000-4 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
26 czerwca 2008
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
26 czerwca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek