Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uzbrojenie osiedla Piłsudskiego–Banacha - DROGI TYMCZASOWE

składanie ofert: 23.07.2008 10:45 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 23.07.2008 11:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha12, pokój 10
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,
działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane „Uzbrojenie osiedla Piłsudskiego–Banacha - DROGI TYMCZASOWE”.

1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl
Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 100,00 zł płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.
45.23.31.23-7 – drogi podrzędne
45.23.31.24-4 – drogi dojazdowe
45.23.24.51-8 – roboty odwadniające i nawierzchniowe

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dróg tymczasowych o łącznej długości ok. 1500m, wraz z wpustami deszczowymi, na terenie osiedla mieszkaniowego w Słupsku. Teren jest niezabudowany, uzbrojony w sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, o urozmaiconym ukształtowaniu. Pochylenie terenu od 1% do 10%. W czasie budowy wystąpią miejscami znaczne różnice poziomów terenu, które należy zniwelować.
Nawierzchnię jezdni należy wykonać z płyt typu YOMB w obramowaniu
z krawężnika drogowego, z jednostronnym korytem ściekowym. Spadek poprzeczny jednostronny.
Woda opadowa z nawierzchni dróg odprowadzona do kanalizacji deszczowej przez wykonanie wpustów i podłączenie ich przykanalikami do istniejących kolektorów deszczowych.
Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania projektów tymczasowej i docelowej organizacji ruchu oraz oznakowania dróg wg tych projektów dla całego zakresu osiedla.
Szczegółowy zakres prac należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym stanowiącym załącznik do siwz.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Termin wykonania zamówienia – 30.11.2008r.

6.Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania

6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp.:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
- wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzech robót branży drogowej o łącznej wartości nie mniejszej niż cena ofertowa wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
- dysponują kierownikiem budowy branży drogowej i kierownikiem robót branży sanitarnej posiadającymi odpowiednie uprawnienia.
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia :
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę minimum 100.000,00 zł.
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. -spełniają wymagania określone w art. 24 ust. 1 i 2.

6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie w systemie: spełnia-niespełnia.

6.3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:
a)Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych
b)Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1
c)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
d)Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
e)Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2)W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
a)Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzech robót branży drogowej o łącznej wartości nie mniejszej niż cena ofertowa.
b)Dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane należycie.
c)Wykaz osób - kierownik budowy, kierownik robót - które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
d)Kserokopie uprawnień budowlanych i ważnych zaświadczeń o przynależności do Izby Budowlanej osób ww. osób.

3)W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia.
- Przedstawienie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100.000,00 zł

7. Wadium – 36.000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy PLN).

8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.100%.

9. Składanie ofert do godziny 10:45 dnia 23.07.2008r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 8 – sekretariat.

10. Termin związania ofertą 30 dni.

11. Otwarcie ofert: 23.07.2008r. o godz. 11:00 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 10.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

13. Ogłoszenie zostało przesłane do prezesa UZP w dniu 02.07.2008r. i opublikowane w BZP pod nr 147224-2008, a następnie opublikowane na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl, www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń RZI w Słupsku ul.Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
2 lipca 2008
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
2 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek