Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie i dostawa druków dla Urzędu miejskiego w Słupsku

Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na

wykonanie i dostawę druków dla Urzędu Miejskiego w Słupsku


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa druków dla Urzędu Miejskiego
w Słupsku.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307
nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.um.slupsk.pl
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
7.Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi
w SIWZ.
9.Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
10.Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a)posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
e)dostarczą wzory wykonanych druków zgodnie z wymogami SIWZ.

11.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych
przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
12.Kryteria oceny ofert - cena 60%.
- jakość wykonanych druków – 40%
13.Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
14.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :
Tadeusz Szemryk tel. 059 8488440
15.Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych
www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego
Słupsku w dniu 14.07.2008r.
16.CPV 22800000-8 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury 22900000-9 Różne drukiZamawiający unieważnia postępowanie przetargowe na wykonanie i dostawę druków dla Urzędu Miejskiego w Słupsku, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm.). W/w postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

29 lipca 2008 roku


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
14 lipca 2008
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
14 lipca 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek