Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na zakup i montaż systemu kompleksowej obsługi sesji

składanie ofert: 13.08.2008 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (III piętro), pokój 303
otwarcie ofert: 13.08.2008 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (III piętro), pokój 303

Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro na

zakup i montaż systemu kompleksowej obsługi sesji /prowadzenie i liczenie głosów/ wraz z nagłośnieniem sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

  Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3.

 2. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony.

 3. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu kompleksowej obsługi sesji /prowadzenie i liczenie głosów/ wraz z nagłośnieneim sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku.

 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.um.slupsk.pl/przetargi/ oraz w Wydziale Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Słupsku, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307.

 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 8. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
  elektronicznej.

 10. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł.

 11. Termin wykonania zamówienia – 7 dni od dnia podpisania umowy.

 12. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
  tych warunków - do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy
  spełniają następujące warunki:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

  5. wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

   minimum dwóch zrealizowanych przez siebie zamówień w zakresie tożsamym lub o zbliżonym zakresie funkcjonalnym instalacji, każde o wartości minimum 180 000 zł brutto wraz z załączeniem referencji potwierdzających należyte wykonanie tych zamówień;

  6. przedstawią referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówień wykazanych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 12e. Przedstawione referencje muszą dotyczyć zamówień realizowanych dla jednostek samorządowych oraz zawierać informację o wartości oraz terminie ich realizacji.

 13. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych
  przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

 14. Kryteria oceny ofert – cena 100%.

 15. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.

 16. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami : Tadeusz Szemryk – tel. 059 8488440, Halina
  Subocz – tel. 059 8488408.

 17. CPV 31710000-6 – sprzęt elektroniczny,

30200000-1 – urządzenia komputerowe,

32342400-6 – sprzęt nagłaśniający.

 1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, 76-200 Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pok. 303 – sekretariat Wydziału Administracyjnego, w terminie do 13.08.2008 r. do godz. 11:00

 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, 76-200 Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pok. 303 – Wydziału Administracyjnego, w dniu 13.08.2008 r. do godz. 11:15

 3. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie
  internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 05.08.2008r.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Tadeusz Szemryk
Data wytworzenia:
5 sierpnia 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
5 sierpnia 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek