Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę druków

składanie ofert: 18.08.2008 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (III piętro), pokój 303
otwarcie ofert: 18.08.2008 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro), pokój 110

Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro

na wykonanie i dostawę druków dla Urzędu Miejskiego w Słupsku


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa druków dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307 nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.um.slupsk.pl

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7.Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

9.Termin wykonania zamówienia – 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

10.Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
  • dostarczą wzory wykonanych druków zgodnie z wymogami SIWZ.

11.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów oraz wzorów wykonanych druków określonych w SIWZ.

12.Kryteria oceny ofert

- cena - 60%.

- jakość wykonanych druków - 40%

13.Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

14.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :

Tadeusz Szemryk tel. 059 8488440

15.Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 07.08.2008r.

16.CPV 22800000-8 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury 22900000-9 Różne druki

Termin składania ofert: 18.08.2008r. do godz. 11.00. w siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2008r. o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 110

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Szemryk Tadeusz
Data wytworzenia:
7 sierpnia 2008
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
7 sierpnia 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek