Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 22.08.2008 13:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (III piętro), pokój 303
otwarcie ofert: 22.08.2008 13:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I)piętro), pokój 110

Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro

na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku


1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307 nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.um.slupsk.pl

3.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7.Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

9.Termin wykonania zamówienia – do 14 dni od dnia podpisania umowy.

10.Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

    1. posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

    2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

    4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

11.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

12.Kryteria oceny ofert – cena 100%.

13.Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

14.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :

Tadeusz Szemryk tel. 059 8488440

15.Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku w dniu 11.08.2008r.

16.CPV 30200000 - urządzenia komputerowe.


Dodano dnia 14.08.2008r.


Wprowadza się zmianę treści Załącznika Nr 1 (Pakiet Nr 1 Jednostka centralna) do SIWZ

(pkt 12.Obudowa), który przyjmuje brzmienie:12.

Obudowa

Slim MINI ATX (1 zew. zatoki 5.25”, 1 zew. zatoki 3.5”, 1 wew. zatoki 3.5”);

Obudowa umożliwiająca pracę w pozycji stojąco – leżącej, wysokość w pozycji poziomej max. 950mm. Obudowa posiada miejsce na dodatkowy, boczny wentylator wyciągowy.

Zasilacz max.: 300 W z aktywnym PFC.

2 x USB z na przednim panelu obudowy.

Audio IN/OUT na przednim panelu obudowy.

Zabezpieczenie przed niepożądanym otwarciem.

Zamontowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzającym zainstalowanym w niniejszym komputerze.

Przygotowana do współpracy z zabezpieczeniem typu KENSINGTON LOCK.

Wewnętrzny głośnik ze wzmacniaczem, podłączony do karty muzycznej.


Dodano dnia 18.08.2008r.


Wprowadza się zmianę treści Załącznika Nr 1 (Pakiet Nr 1 monitory) do SIWZ

(pkt 10.Złącze), który przyjmuje brzmienie:


10.

Złącze

Analogowe złącze D-sub 15 pin, cyfrowe złącze DVI

jednocześnie przesunięty został termin składania ofert na dzień 22.08.2008r. do godz. 13.00, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2008r. o godz. 13:15.


Termin składania ofert: 22.08.2008r. do godz. 13.00. w siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2008r. o godz. 13:15 w siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 110


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Tadeusz Szemryk
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2008
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
11 sierpnia 2008
Informację zaktualizował:
Tadeusz Szemryk
Data aktualizacji:
18 sierpnia 2008

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek