Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie renowacji stawów wodnych wraz z łączącymi je ciekami oraz zagospodarowaniem terenu

składanie ofert: 12.07.2004 10:00 • Radzie Regionalnej FSNT NOT w Słupsku, ul. Garncarskiej 4
otwarcie ofert: 12.07.2004 10:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 219

 1. Zamawiający:
  Gmina Miejska Słupsk
  Pl. Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk
  tel/fax 059-8422311
  www.slupsk.pl
 2. Inwestor powierniczy
  Rada Regionalna
  Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych
  Naczelnej Organizacji Technicznej
  Ul. Garncarska 4
  76-200 Słupsk
  tel. / fax. 84-22-538
  e-mail: biuro@not.slupsk.pl
 3. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
  Wykonanie renowacji stawów wodnych wraz z łączącymi je ciekami oraz zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic Arciszewskiego i Sosnowej w Słupsku

  Zakres robót obejmuje:

  • renowacja rowu Nr 12 - 339m,
  • kubatura wykopu - 564m3 ,
  • umocnienie skarp - 638m,
  • renowacja zbiorników wodnych -7579 m3 ,
  • umocnienie podstawy skarpy 2 x Ø 0,20 - 496m,
  • przepusty P-3/80 L=6m przewodem PE - 2szt,
  • stopnie drewniano - kamienne h=0,2 – 0,4 m - 7 szt.,
  • ścieżka spacerowa o nawierzchni żwirowej 475m,
  • palenisko z bruku - 1 szt.,
   zgodnie z projektem budowlanym.

  • rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  • nie dopuszcza się składanie ofert częściowych,
  • nie dopuszcza się składania ofert wariantowych


 4. Termin (okres) realizacji zamówienia:
  Termin realizacji całości zamówienia ustala się do dnia 20.09.2004r.
 5. Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
 6. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

  1. Cena oferty - waga 70 %
  2. Termin wykonania - waga 30%

 7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  Do odbioru u Inwestora powierniczego:
  ul. Garncarska 4 76-200 Słupsk
  Cena specyfikacji: 36,60zł
  płatne w kasie RR FSNT NOT lub za zaliczeniem pocztowym
 8. Wadium
  Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości : 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
  Wadium w pieniądzu winno być wniesione do dnia 12.07.2004r do godz. 10.00 na konto Zamawiającego
  Wadium może być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy.
 9. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, poz. 177)
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
26 maja 2004
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
26 maja 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek