Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na wykonanie węzła redukcyjnego ciśnienia pary

składanie ofert: 9.06.2004 11:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat
otwarcie ofert: 9.06.2004 11:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 210
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.Banacha12, działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,
o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro na wykonanie węzła redukcyjnego ciśnienia pary na potrzeby kotłowni z 12/8 bar oraz kuchni z 8/0,45 bar w Szpitalu Wojewódzkim w Budowie w Słupsku


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

  • wykonanie węza redukcyjny ciśnienia pary w kotłowni z 11÷13 / 6 ÷8 bar.
  • wykonanie węzłów redukcyjnych pary w kuchni – należy wykonać dwa niezależne węzły redukcyjne pary z 8/0,45 bar dla potrzeb kuchni i 8/0,8 bar dla potrzeb zmywarki tunelowej.
  • w pierwszej kolejności należy wykonać węzeł redukcyjny pary w kuchni, a następnie w kotłowni. Uruchomienie węzłów winno być wykonane łącznie z uruchomieniem węzła pary w budynku centralnej sterylizatorni, tj. budynku nr 1B. Przełączenie pary na nowy węzeł uzgodnić z użytkownikiem i roboty wykonać po godzinach pracy kuchni i pralni.

 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 60,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Termin wykonania zamówienia do 30.06.2004 r.
 6. Warunki udziału w postępowaniu:

  1. w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
  2. wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmii i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata
  3. wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 7. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
 8. Wadium nie jest wymagane.
 9. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
 10. Termin związania ofertą 30 dni.
 11. Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

  • Ryszard Stachowicz tel. 059 / 84 217 95
  • Ewa Weitmann tel. 059 / 84 88 333,
  • Anna BudĽko-Pituła tel. 059 / 84 33 129
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
26 maja 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
26 maja 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek