Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Trakt Książęcy - Ośrodek Sportowo Rekreacyjny przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. Niedziałkowskiego w Słupsku

składanie ofert: 30.03.2009 10:45 • Rejonowy Zarząd Inwestycji, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pokój nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 30.03.2009 11:00 • Rejonowy Zarząd Inwestycji, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pokój nr10

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,

76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,

działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk


O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Pzp na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Trakt Książęcy - Ośrodek Sportowo Rekreacyjny przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul. Niedziałkowskiego w Słupsku

1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl

Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym

Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 30 zł

płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.


2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71.22.10.00-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71.22.20.00-0 - - Usług architektoniczne w zakresie przestrzeni

71.24.40.00-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71.24.50.00-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej hali wielofunkcyjnej połączonej łącznikami z istniejącymi budynkami szkół: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul.Krasińskiego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy ul.Niedziałkowskiego w Słupsku, z elementami remontu istniejącego budynku sali ZSP nr 4. Obiekt będzie zlokalizowany przy ul. Niedziałkowskiego w Słupsku, na działce nr 574/7 będącej w zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.

Projektowany budynek hali wielofunkcyjnej - zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Mickiewicza”. W hali planuje się umieścić: salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-sanitarnym, siłownię, salę gimnastyki korekcyjnej
z własnym zapleczem, salę nauki tańca, świetlicę środowiskową i klub seniora z zapleczem.

Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń istniejącej sali gimnastycznej przy ZSP nr 4
do założonej funkcji.

Szczegółowy zakres prac objętych projektowaniem zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.


3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


5. Termin wykonania zamówienia –

- do 31.07.2009r. komplet projektów budowlano-wykonawczych z kosztorysami oraz niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę

- do 31.08.2009r. uzyskanie pozwolenia na budowę.


6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniająwymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przestawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
do wykonania zamówienia , tj.

- wykażą doświadczenie w wykonaniu w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch projektów (nie koncepcji) sal gimnastycznych, w tym min. jednego zrealizowanego, o kubaturze min.10.000 m3, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie;

- dysponują uprawnionymi projektantami w branży architektonicznej; konstrukcyjnej; sanitarnej; elektrycznej.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. spełniają wymagania określone w art. 24 ust. 1 i 2.


6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie w systemie: spełnia-niespełnia.


6.3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

  a) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2.

  b) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 złożone na załączniku nr 3.

  c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  d) Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  e) Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż
  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


 1. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  a) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch projektów (nie koncepcji) sal gimnastycznych, w tym min. jednego zrealizowanego, o kubaturze min.10.000 m3, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia;

  b) Dokumenty potwierdzające, że usługi o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w załączniku nr
  c) Wykaz osób – uprawnionych projektantów w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (załącznik nr 6).

  d) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.

  e) Kserokopie uprawnień do projektowania i ważnych zaświadczeń przynależności do Izby Budowlanej lub Architektów osób wskazanych w pkt c)

  3. W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – nie wymaga się składania dokumentów.

7. Wadium – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100)

8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena 100%

9. Składanie ofert do godziny 10:45 dnia 30.03.2009r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 8 – sekretariat.

10. Otwarcie ofert: 30.03.2009r. o godz. 11:00 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji
w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 10.

11. Termin związania ofertą 30 dni.

12. Zamawiający, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia.

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

14. Ogłoszenie zostało przesłane do prezesa UZP w dniu 20.03.2009r. i opublikowane
w BZP pod nr 71516 - 2009, a następnie opublikowane na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl i www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Rejonowego Zarządu Inwestycji w Słupsku oraz Urzędu Miasta Słupsk.Słupsk, dnia 20.03.2009r.Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Dyrektor RZI - Jacek Pawiński
Data wytworzenia:
20 marca 2009
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
23 marca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek